Obsah stránky

Oprava stávající plochy u OÚ Staňkovice

Zveřejněno: pondělí, 18. září 2023 | AKTUALITY | OBEC
informace k závěrečnému vyhodnocení akce / projektu

Ukončení realizace akce/ projektu

Dne 20.06.2023 byla převzata stavba dle projektu akce Oprava stávající plochy u Obecního úřadu Staňkovice. Dodavatelem zakázky byla na základě výběrového řízení společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, IČ: 480355599.

 

Projekt "Oprava stávající plochy u Obecního úřadu Staňkovice“ byl tedy realizován s finančním přispěním Středočeského kraje, dle podané žádosti a uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,

 

podle Programu 2021-2024

pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje

 

Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

 

 

ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Tematické zadání Ve ř e j n á i n f r a s t r u k t u r a

Oblast podpory D o p r a v n í i n f r a s t r u k t u r aNázev příjemce dotace

Obec Staňkovice

Obec s rozšířenou působností (ORP)

Kutná Hora

Název Projektu

Oprava stávající plochy u OÚ - Staňkovice

Oblast podpory

Dopravní infrastruktura

Evidenční číslo žádosti

FRV / VEI / 051571 / 2023

Číslo smlouvy

S-5251 / ŘDP / 2023

Datum zpracování Závěrečného vyhodnocení a

vyúčtování projektu

15.09.2023

Vyúčtování realizace Projektu

Celkové předpokládané uznatelné náklady na

realizaci Projektu uvedené v žádosti

539 192,-Kč

(slovy: pětsettřicetdevěttisícjednostodevadesátdvakorunčeských)

Celkové skutečné uznatelné náklady na realizaci

Projektu

539 192,-Kč

(slovy: pětsettřicetdevěttisícjednostodevadesátdvakorunčeských)

Celková výše dotace poskytnutá jiným

poskytovatelem (v případě spolufinancování)

0,-Kč

(nebyla poskytnuta)

Celková maximální výše dotace uvedená v čl. 2

274 000,-Kč

(slovy: dvěstěsedmdesátčtyřitisíckorunčeských)

smlouvy o poskytnutí dotace

 

Celková možná výše dotace (vzhledem ke skutečným

finančním nákladům Projektu a smluvně stanovené

procentuální finanční spoluúčasti Příjemce)

274 000,-Kč

(slovy: dvěstěsedmdesátčtyřitisíckorunčeských)

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.