Obsah stránky

Ohlašovna (zásilky občanům) § 10

Oznámení o uložení zásilky dle § 10 zákona č. 318/2015 Sb.,

dle znění novely č. 456/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Aktuální seznam oznámení o uložení výzvy k převzetí zásilky a poučení občanům
s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Staňkovice: zde ke stažení

Úřední adresa

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Staňkovice, Staňkovice č.p.30, Staňkovice, PSČ: 285 04  Uhlířské Janovice, byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu. Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní doručovací schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (např. daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu.

Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s. p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s jeho novelou zákonem č. 318/2015 Sb. (budoucí znění s účinností od 1.6.2017 ve znění novely č.456/2016 Sb.), nově stanoví povinnost ohlašovny, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.

Obecní úřad Staňkovice není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle nebo poštovní dodací schránce (nebo také "domovní schránce")  výzvu k převzetí zásilky a poučení. 

Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na Obec Staňkovice, respektive Obecní úřad Staňkovice, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu  občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Staňkovice č.p.30, Staňkovice, PSČ: 28504 Uhlířské Janovice, ohlašovna Obecního úřadu Staňkovice, o uložení zásilky:

• oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo v případě doručení na výše zmíněnou adresu ohlašovny v úřadovně Obecního úřadu Staňkovice, kontaktní telefon 327 542 212,

• oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je možno vyzvednout v úřední hodiny Obecního úřadu Staňkovice, v pracovních dnech vždy ve středu od 17:00 hodin do 19:00 hodin.

• jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty,
• oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo v kanceláři Obecního úřadu Staňkovice pouze po dobu jeho platnosti,

• prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode   dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta,

• jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má úřední (evidenční) adresu trvalého pobytu Staňkovice č.p.30, Staňkovice, PSČ: 28504 Uhlířské Janovice, má možnost:

• na ohlašovně pobytu Obecního úřadu Staňkovice nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“  písemnosti,

• správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti,

• zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,

• zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba*),

• zřídit si u České pošty, s. p., P.O. BOX (placená služba*).

• zažádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může tuto poštu požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (zdarma*).

*v případě změny legislativy, "poštovního řádu", zákona č.29/2000 Sb., o poštovních službách nebo další související legislativy se tyto údaje mohou lišit

S dalšími dotazy na možnosti přebírání, či přeposílání korespondence se obraťte na příslušnou doručovací (ukládací) poštu - Česká pošta, s.p.,Pošta Uhlířské Janovice, Komenského 400, 285 04  Uhlířské Janovice, telefon:  +420 327 542 018, www.ceskaposta.cz

Datum poslední aktualizace výše uvedených údajů dne 19.1.2017, Obecní úřad Staňkovice

Další související informace také v článku zde

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.