Obec Staňkovice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Oznámení stanoviště včelstev 


podle § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění (Aktuální znění ze dne 29.07.2016 dle novely 243/2016 Sb.) a § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin (Aktuální znění ze dne 01.11.2012).

Formuláře:   

Oznámení stanoviště včelstev (pdf pdf)

Oznámení stanoviště včelstev (doc doc)

V případě, že budou Obecnímu úřadu ve Staňkovicích písemně sděleny všechny důležité údaje (dokument s podpisem) v zákonném termínu vždy do konce února daného kalendářního roku, nemusí být toto sdělení uvedeno na konkrétním formuláři.

Výňatek z vyhlášky č.327/2012 Sb.

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých nebo přechodných stanovišť

§ 7

(K § 51 odst. 3 zákona)

(1) Chovatel včel oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.

(2) Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, oznamuje chovatel včel písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním.

(3) Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, označí chovatel včel umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1 m v horizontální poloze.

§ 8

[K § 51 odst. 7 písm. c) zákona]

U trvalých nebo přechodných stanovišť včelstev oznámení obsahuje:

a) identifikaci chovatele včel

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo

2. obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která jedná jménem osoby uvedené pod písmenem a), číslo telefonu, popřípadě jiný způsob kontaktu,

c) identifikaci umístění včelstev

1. pozemek označený parcelním číslem nebo číslem půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, obcí, katastrálním územím, okresem, v případě lesního pozemku jednotkou prostorového rozdělení lesa,

2. přiložený jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště,

d) v případě přechodných stanovišť předpokládanou dobu umístění vymezenou datem začátku a konce umístění.

 

Výňatek ze zákona č. 326/2004 Sb.

§ 51

Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při používání přípravků

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky ve venkovním prostředí, nesmí aplikovat přípravky, které jsou podle povolení označené jako

a) nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud před aplikací nepostupuje v souladu s odstavcem 2; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné,

b) přípravky pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku, který je součástí honitby, pokud nebyla tato aplikace oznámena oprávněnému uživateli honitby40) a Ústavu, a to nejpozději 3 dny před zahájením aplikace přípravku.

(2) Před aplikací přípravků uvedených v odstavci 1 je nutno

a) zjistit u místně příslušných obecních úřadů informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel a místně příslušným obecním úřadům aplikaci přípravku,

b) projednat opatření k ochraně zvěře s oprávněným uživatelem honitby40).

(3) Chovatel včel je povinen oznámit podle prováděcího právního předpisu místně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev.

(4) Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, nebo zjistí-li uživatel honitby nebo osoba, jíž přísluší výkon rybářského práva, že došlo k úhynu zvěře nebo ryb v důsledku použití přípravku, oznámí to neprodleně krajské veterinární správě. Krajská veterinární správa v součinnosti s Ústavem provede místní šetření; má-li pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, jejich vyšetření odborným ústavem a informování chovatele včel nebo uživatele honitby nebo osoby, jíž přísluší výkon rybářského práva, o výsledku tohoto vyšetření. Záznam o výsledku místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne též Ústavu a chovatelům včel, popřípadě uživateli honitby nebo osobě, jíž přísluší výkon rybářského práva, pokud jsou tyto osoby důsledky použití přípravků dotčené.

(5) Ustanovením odstavce 4 nejsou dotčena práva na uplatnění nároků na náhradu škody podle obecných právních předpisů.

(6) Obecní úřad poskytne na vyžádání příslušné údaje podle odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 ošetřovatelům porostů a chovatelům včel.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví

a) další případy a okolnosti, kdy je nutná ochrana včel podle odstavce 1 písm. a),

b) náležitosti oznámení podle odstavce 1 písm. b),

c) náležitosti oznámení podle odstavce 2 a 3,

d) podrobnosti k ochraně včel, zvěře a některých dalších necílových organismů41) při použití přípravků.

Obsah formuláře:

Oznámení stanoviště včelstev

podle §  51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb.,
o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin:

 

Chovatel (fyzická osoba):.......................................

jméno a příjmení, datum narození

 

bydliště, IČ, bylo-li přiděleno:.......................................

 

 

Chovatel (právnická osoba): .......................................

název a IČ, bylo-li přiděleno

 

sídlo: .......................................

Jméno a příjmení, číslo telefonu, případně jiný kontakt fyzické osoby, která jedná jménem chovatele:.......................................

Oznamuji, že mám včelstva umístěna na stanovišti:

č. parcely nebo č. půdního bloku:............................. kat. území: ........................................ obec:

č. parcely nebo č. půdního bloku:............................. kat. území: ........................................ obec:

č. parcely nebo č. půdního bloku:............................. kat. území: ........................................ obec:

č. parcely nebo č. půdního bloku:............................. kat. území: ........................................ obec:

Jedná-li se o lesní pozemek, uveďte též jednotku prostorového rozdělení lesa.

Předpokládaná doba umístění včelstev (jen v případě přechodných stanovišť): ..................................

Přikládám jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště.

 

Dne: ……………...................................

……………….......................

Podpis

------------------------------------------------------------------------------

Další informace:

Nové umístění stanovišť včelstev včetně kočovných se oznamuje alespoň pět dnů před jejich přemístěním.

Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1 m v horizontální poloze.

Tento vzor je univerzální jak pro trvalá tak pro přechodná stanoviště. K oznámení je nutno přiložit jednoduchý plánek s označením stanoviště. Toto platí pro všechna stanoviště, nejen pro ta, která jsou umístěna mimo zastavěnou část obce.

 

Poslední editace výše uvedených textů dne 8.3.2017

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Oddíl postranní lišty

Odkazy
FIRMY V OBCI

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

 

 

stredoceskykraj.jpg(14 kb)

czechpoint.jpg(12 kb)

portalgov.gif(9 kb)

datschranky.jpg(132 kb)

Monitor

Obec Staňkovice - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Patička stránky