Obsah stránky

VOLBY 2016

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

konané ve dnech 7. a 8. října 2016

dle zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a vyhlášky Ministerstva vnitra č.152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška")------------------------------------------------------------důležité body harmonogramu úkolů a lhůt z pohledu obce:

• 6.května 2016 - Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 s datem rozeslání 6.května 2016, volby do zastupitelstev krajů. Podle §3 odst. 1 zákona je tak za den  vyhlášení voleb považován den 6.května 2016

• 6.května 2016 - Počátek lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu (§ 26a odst. 2 zákona)

                           - v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče

                           - v elektronické podobě podepsané uznávaným  elektronickým podpisem voliče

                           - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

                           - osobně

• 6.května 2016 - Zákaz změny vymezení volebních okrsků (§25 zákona a § 26 odst.4 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• 8.srpna 2016 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (§15 písm. c) zákona

• 23.srpna 2016 - Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována  (§15 písm. f) zákona)
 
• 27.srpna 2016 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise  (§17 odst. 6 zákona)
 
 
• před prvním zasedání okrskové volební komise - Delegování členů okrskové volební komise na neobsazená místa, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu   (§17 odst. 2 zákona)

• 16.září 2016 - První zasedání okrskových volebních komisí  (§15 písm. d) zákona)

• 22.září 2016 - Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci  (§27 odst. 1 zákona)

• 28.září 2016 - Zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a nahlášení telefonních čísel pověřenému obecnímu úřadu  (§14 písm. b) zákona)

• 30.září 2016 - Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu  (§26 odst. 2 zákona)

• 4.října 2016 - Dodání hlasovacích lístků voličům  (§24 odst. 4 zákona)

• 5.října 2016 - Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu  (§26 odst.2 zákona)

• 5.října 2016 - Uzavření stálých seznamů voličů, předání výpisu z nich okrskovým volebním komisím  (§28 odst.4 zákona č.491/2001 Sb.)

• 5.října 2016 - Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu  (§26 odst.2 zákona)

• 7.října 2016 - Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím  (§24 odst.2 zákona)

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 

konané ve dnech 7. a 8. října 2016 

vyplývající ze zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České Republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod číslem 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška" ) a vyhlášky Ministerstva financí č.396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška Ministerstva financí")------------------------------------------------------------důležité body harmonogramu úkolů a lhůt z pohledu obce (doplnění harmonogramu pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje:
 

• 23.srpna 2016 - Poskytnutí politické straně, polititkému hnutí, koalici, nezávislému kandidátovi, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována, a kteří kandidují voliko ve volbách do Senátu, informace o počtu a sídle volebních okrsků, zveřejněním na úřejní desce  (§14 c písm. f) zákona a usnesení Nejvyššího správního soudu č.j. Vol 23/2014-110 ze dne 20.11.2014)

• 28.srpna 2016 - Konec lhůty pro předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (§6 odst. 5 písm. a) zákona)

• 21.září 2016 - Možné vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů  (§26 odst.2 zákona)

• 22.září 2016 - Počátek lhůty, kdy může obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve předat voličský průkaz voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným pospisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat   (§6 odst.2 zákona)
 
 
 
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.