Obsah stránky

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Přehled termínů a lhůt pro volby do Zastupitelstva středočeského kraje

 

Datum a doba konání voleb, právní předpisy na úseku voleb do zastupitelstev krajů

 

Volby vyhlásil prezident republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.147/2024 Sb., s datem rozeslání dne 12. června 2024.  Za den vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů je tak považován 12. červen 2024 (§ 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Datum a doba konání voleb do zastupitelstev krajů

 • v pátek září 2024 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 • v sobotu září 2024 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 Právní předpisy

 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do ZK“)
 • vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
 • právní úprava vedení stálého seznamu voličů – zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do ZO), a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 Soudnictví na úseku voleb

 • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

 Financování voleb

·         směrnice MF č.j.: 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF-6629/2018/1203 a směrnice č.j.  MF – 27047/2018/1203

Další informace k volbám jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra: Úvodní strana - Volby (mvcr.cz)

 

Právo volit do Zastupitelstva Středočeského kraje -  § 4 zákona o volbách do ZK

Právo volit do Zastupitelstva Středočeského kraje má:

 • státní občan České republiky
 • který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 • je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Středočeského kraje (dále jen „volič“)

Hlasovat však nemůže volič (překážky výkonu volebního práva):

 • který je ve výkonu trestu odnětí svobody
 • který je omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva[1]
 • jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen “karanténa“)
 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Ve volbách do zastupitelstva kraje nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené!

[1] Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva musí vždy výslovně vyplývat z výroku soudního rozhodnutí.. Viz web MV: http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-ministerstva-vnitra-k-otazkam-voleb-946485.aspx .

 

 •  

 

 

 

 

 •  

 

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

 

Přehled termínů a lhůt pro volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU ve dnech 7.a8.6.2024

 

05.04.2024 - starosta obce -   Stanovení minimálního počtu členů okrkové volební komise

17.04.2024 - starosta obce -   Informace o počtu a sídle volebních okrsků

17.04.2024 - starosta obce -   Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - Jiří Štěrba, DiS.

02.05.2024 - Pozvánka na školení pro členy okrskových volebních komisí

09.05.2024 - starosta obce -   Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

23.05.2024 - starosta obce - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Starosta obce Staňkovice (adresa: Staňkovice č.p.30, 28504 Uhlířské Janovice, okr. Kutná Hora) podle § 32 odst.2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:


1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
▪ v pátek dne 7. června 2024 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a
▪ v sobotu dne 8. června 2024 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.


2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č.1 je volební místnost ve Staňkovicích č.p.30, PSČ: 28504 Uhlířské Janovice (přízemí)

pro voliče bydlící v obci Staňkovice (všechny místní části Smilovice, Chlum, Staňkovice, Ostašov, Nová Ves)

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Výsledky evropských voleb 2024 dostupné na internetové adrese https://results.elections.europa.eu/

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Výsledky evropských voleb 2024 (ČR) dostupné na internetové adrese https://www.volby.cz/

 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024 - Obec Staňkovice IČ:00236446

 •  

 

Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb., s datem rozeslání dne 27. února 2024. Za den vyhlášení voleb je tak považován 27. únor 2024.

 

Právní předpisy

 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do EP)
 • Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen prov. vyhl.)
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – v části upravující volební okrsky, stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů

Soudnictví na úseku voleb

 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Financování voleb

·         Směrnice MF č.j.: 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb

 

Přehled členských států EU

 

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.

 

Právo volit do Evropského parlamentu - § 5 zákona o volbách do EP

 

Právo hlasovat na území České republiky do Evropského parlamentu (dále též “EP“) má:

 1. občan České republiky, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasuje na voličský průkaz (viz dále) a
  • nejpozději 8. června 2024 dosáhl věku 18 let
  • nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu)

 

 1. občan jiného členského státu EU, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasuje na voličský průkaz (viz dále) a
  • nejpozději 8. června 2024 dosáhl věku 18 let
  • je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 24. dubna 2024)
  • nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu)

                                             

Volební okrsky - § 2 odst. 4 zákona o volbách do EP

 

Hlasování do Evropského parlamentu na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených podle § 26 zákona o volbách do zastupitelstev obcí à počet volebních okrsků NELZE měnit     v době od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí. Na zastupitelských úřadech ČR se volby do Evropského parlamentu nekonají.

 

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4.2024 do 7.6.2024

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.