Obsah stránky

Ohlášení hazardní hry

Uvádíme na našich internetových stránkách  "Formulář ohlášení hazardní hry (tombola, u níž herní jistina činí více než 100 000 Kč, turnaj malého rozsahu)" , který rovněž naleznete na adrese: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2017/formular-ohlaseni-hazardni-hry-27674. poskytnutý Krajským úřadem Středočeského kraje.

Tento formulář připravilo MF - odbor 34 – Státní dozor nad hazardními hrami na základě požadavků ze strany jednotlivých obcí, dále též za účelem sjednocení postupu dotčených správních orgánů a zjednodušení jak pro obecní úřady, tak též pro ohlašovatele příslušných hazardních her.

Ohlašovací povinnost hazardní hry je upravena v § 105 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“).

Podle zákona o hazardních hrách podléhá ohlášení tombola (definována v § 61 a násl. zákona o hazardních hrách), u níž výše herní jistiny činí více než 100.000 Kč. Zákon současně stanoví náležitosti ohlášení (viz přiložený formulář). Důležité také je, že ohlášení musí být podáno nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení tomboly.

Obecní úřad již nevydává žádné povolení provozování tomboly. Pokud ohlašovaná tombola nesplňuje podmínky stanovené zákonem, tedy např. i v případě pozdního ohlášení, obecní úřad vydá rozhodnutí o zákazu ohlašované hazardní hry, a to nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení.

Lze předpokládat, že po 1.1.2017 převážná část tombol konaných v menších obcích a městech při různých společenských akcích (plesy, taneční zábavy), nebude splňovat podmínku pro ohlášení tomboly, neboť jejich herní jistina obvykle nepřesáhne ani 20.000 Kč. Pořadatelé tedy nemusí tombolu ohlašovat.

Výše uvedená ohlašovací povinnost se vztahuje i na turnaj malého rozsahu, který je definován v § 64 zákona o hazardních hrách a rozumí se jím turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hry předem určen. Úhrnný vklad jednotlivého účastníka hazardní hry do jednoho turnaje nesmí převýšit 500 Kč za 24 hodin. Turnaje malého rozsahu se účastní nejméně 3 a nejvýše 90 účastníků hazardní hry. Provozovatel nesmí vyplatit na výhrách více než 95 % z úhrnné výše všech vkladů. Současně je provozovatel povinen vyhotovit bezodkladně po skončení turnaje zápis s náležitostmi uvedenými v § 64 odst. 4 zákona o hazardních hrách a uchovat jej po dobu 5 let. Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení turnaje obecnímu úřadu, kterému byl turnaj ohlášen!!!

Kdo může být provozovatelem tomboly nebo turnaje malého rozsahu je podrobně popsáno v § 6 zákona o hazardních hrách. Obecně lze shrnout, že v případě provozování tomboly to může být provozovatel jako u ostatních hazardních her a jiná právnická osoba, která má sídlo v ČR, EU nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Provozovatelem turnaje malého rozsahu může být pouze právnická osoba, která:

  • má sídlo v ČR, EU nebo EHP
  • hlavní činností není podnikání,
  • podnikání v rámci vedlejší činnosti slouží jen k podpoře hlavní činnosti. 

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.