Obsah stránky

VOLBY 2017

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMANTU ČESKÉ REPUBLIKY

Datum a doba konání voleb

Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod  č. 135/2017 Sb. (s datem rozeslání 2. května 2017) vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny a stanovil dny jejich konání               na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

 

Volby do Poslanecké sněmovny se konají na území České republiky:

 

  • v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

Poznámka: volby v zahraničí se konají ve dvou dnech (konkrétní dny jsou stanoveny v § 1 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

 

Právní předpisy

  • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do Parlamentu ČR)
  • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. č. 233/2000 Sb.)
  • Právní úprava vedení stálého seznamu voličů – zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do ZO), a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Soudnictví na úseku voleb

-          Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

 

Financování voleb

·         Směrnice MF č.j.: 62 970/2013/12-1204  o postupu  obcí a krajů při financování voleb (uveřejněna ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí č. 1/2014)

 

Další  informace k volbám na web. stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/volby.aspx .

 

Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.

 

Jak plyne ze zákona o volbách do Parlamentu a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška")------------------------------------------------------------důležité body harmonogramu úkolů a lhůt z pohledu obce:

 

• 2.května 2017 - Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 s datem rozeslání 2.května 2016, volby do Poslanecké sněmovny. Podle §1 odst. 3 zákona je tak za den  vyhlášení voleb považován den 2.května 2017

• 2.května 2017 - Počátek lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu (§ 6a odst. 2 zákona)

                           - v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče

                           - v elektronické podobě podepsané uznávaným  elektronickým podpisem voliče

                           - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

                           - osobně

• 2.května 2017 - Zákaz změny vymezení volebních okrsků (§3 zákona a § 26 odst.4 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• 21.srpna 2017 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (§14 písm. c) zákona)

 
•     9.září 2017 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise  (§14 písm. e) odst. 7 zákona)
 
• 20.září 2017 - Jmenování členů okrskových volebních komisí na neobsazená místa, pokud úkol připadá v úvahu  (§14 písm. e) odst. 3 zákona)
• 20.září 2017 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise  (§14c písm. d) zákona)

• 29.září 2017 - První zasedání okrskových volebních komisí  (§14c písm. d) zákona)

•  4.října 2017- Možné vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů  (§16 odst. 4 zákona)

• 4.října 2017 - Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci  (§15 odst. 1 zákona)

• 5.října 2017 - Počátek lhůty, kdy může obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči může zaslat  (§6a odst. 2 zákona)

• 11.října 2017 - Zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a nahlášení telefonních čísel pověřenému obecnímu úřadu  (§14b odst. 1 písm. d) zákona)

• 13.října 2017 - Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu  (§6a odst. 2 zákona)

• 17.října 2017 - Dodání hlasovacích lístků voličům  (§38 odst. 4 zákona)

• 18.října 2017 - Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu  (§26 odst.2 zákona)

• 18.října 2017 - Uzavření stálých a zvláštních seznamů voličů - následné předání výpisu z nich okrskovým volebním komisím  (§1 odst.6 vyhlášky a §28 odst. 4 zákona č.491/2001 Sb.)

• 20.října 2017 - Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím  (§38 odst.4 zákona)

• 20.října - 21.října 2017 - Okrskové volební komice zajistí průběh hlasování na území ČR, ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí podle § 1 odst. 5 písm. b) a c) zákona (§18 a násl. zákona)

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.