Obsah stránky

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUITELSTVA OBCE

Zveřejněno: úterý, 12. září 2023 | AKTUALITY | OBEC
Dne 20.09.2023 od 18:00 hod.

Pozvánka

 n a

v e ř e j n é   z a s e d á n í   z a s t u p i t e l s t v a   o b c e   S t a ň k o v i c e 

 Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, na základě ustanovení §93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění platných předpisů, svolávám veřejné zasedání zastupitelstva obce Staňkovice

Místo konání : Smilovice č.p.13, PSČ: 285 04 Uhlířské Janovice - Hostinec nad lipami

Datum a čas konání: ve středu 20.září 2023 od 18:00 hodin

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, schválení navrženého programu
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání ze dne 21.06.2023
 4. Zpráva předsedy finančního výboru o hospodaření za uplynulé období od 1.1.2023 do účetní závěrky 31.8.2023
 5. Činnost Obecního úřadu Staňkovice za uplynulé období od 21.06.2023 do 20.09.2023
 6. Návrh rozpočtového opatření č.3 ke schválenému rozpočtu obce Staňkovice na rok 2023
 7. Projednání podané žádosti o poskytnutí nevratného finančního příspěvku z rozpočtu obce Staňkovice, dle „Výzvy ČOV“, usnesení č.11/2018-2022 ze dne 31.3.2021 a návrhu související smlouvy
 8. Směna včetně návrhu smlouvy k pozemkům na katastrálním území [753611] Staňkovice u Uhlířských Janovic, místní část Staňkovice, pozemek parc.č. 72/5, odděleného geometrickým plánem 228 - 758/2023, od vyhotovitele Geoperfect s.r.o., IČO: 28801075, (dále jen jako „GP“), z pozemku parc.č.72/2, d, o výměře 80 m2 , dále pozemek parc.č.72/3, výměra 240 m2 , za pozemek parc.č. 57/10, výměra 320 m2 , odděleného GP z pozemku KN parc.č. 57/4, , o celkové dosavadní výměře 606 m2 , v majetku Obce Staňkovice, na LV č.10001
 9. Návrh nového znění Obecně závazné vyhlášky obce Staňkovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na základě § 14 zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s nabytím účinnosti od 1.1.2024, s revokací OZV 1/2021 ze dne 29.12.2021
 10. Návrh nového znění Obecně závazné vyhlášky obce Staňkovice o místním poplatku ze psů na základě § 14 zák.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s nabytím účinnosti od 1.1.2024, s revokací OZV 1/2003 ze dne 28.11.2003
 11. Návrh nového znění Obecně závazné vyhlášky obce Staňkovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na základě § 14 zák.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s nabytím účinnosti od 1.1.2024, s revokací OZV 1/2003 ze dne 28.11.2003
 12. Revokace Oznámení „Výzva ČOV“ ze dne 31.3.2021, usnesením č.11/2018-2022 a projednání nového znění výzvy
 13. Diskuze
 14. Návrh usnesení zastupitelstva obce Staňkovice č.5/2022-2026
 15. Závěr

Vyvěšeno dne: 11.září 2023, Ing. Jiří Kmoch, Ph.D., starosta obce

Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce, umístěné u Obecního úřadu Staňkovice, Staňkovice č.p.30, PSČ: 28504 Uhlířské Janovice a způsobem umožňující dálkový přístup v elektronické podobě na internetových stránkách http://stankovice.com/uredni-deska/

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.