Obsah stránky

Návrh závěrečného účtu Obce Staňkovice za rok 2022

Vyvěšeno: od 06.03.2023 do 30.06.2024
Kategorie: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 2022

Organizace: Obec Staňkovice, adresa sídla Obecní úřad Staňkovice, Staňkovice č.30, 285 04  Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora       IČO: 00236446, (327 542 212,                  e-mail: ous@mujbox.cz, ISDS: dgkb2tk

 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2022

 

Rekapitulace:

Obec Staňkovice hospodařila v roce 2022 podle schválného rozpočtu a 4. rozpočtových opatření, schválených na veřejných zasedání  OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

-           Rozpočtové opatření č.1 ………………………………            schváleno dne 16.03. 2022

-           Rozpočtové opatření č.2 ………………………………            schváleno dne 22.06. 2022

-           Rozpočtové opatření č.3 ………………………………            schváleno dne 21.09. 2022

-           Rozpočtové opatření č.4 ………………………………            schváleno dne 21.12. 2022

 

Výsledek od počátku roku - skutečnost:

  • Celkové rozpočtové příjmy v roce 2022 ……………… 7,583.199,30 Kč *(7,349.049,61 Kč)
  • Celkové rozpočtové výdaje v roce 2022 ………..……... 12,083.174,36 Kč *(11,849.024,67 Kč)

* částka příjmů i výdajů zahrnuje převody z rozpočtových účtů 114.149,69Kč a z vlastní pokladny 120.000,-Kč (nerozpočtují se).

 

MINULÉ OBDOBÍ k 31.12.2021

BĚŽNÉ OBDOBÍ k 31.12.2022

FINANCOVÁNÍ PO KONSOLIDACI (součet za třídu 8)

317.676,59 Kč

4,499.975,06 Kč

ZŮSTATEK BANKOVNÍCH ÚČTŮ

17,315.919,21 Kč

12,805.610,15 Kč

z toho základní běžný účet u Komerční banky č.10526161/0100                     

17,164.948,56 Kč

12,645.375,90 Kč

dotační účet u České národní banky č.94-5110161/0710

150.970,65 Kč

160.234,25 Kč

 

 

 

pokladna

16.970,-Kč

27.304,-Kč

 

DOTACE:

Z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje byl v roce 2022 poskytnut dle finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Středočeského kraje příspěvek na výkon státní správy  ve výši     =70.500,--Kč. Zmíněné finanční prostředky byly beze zbytku využity k jejich účelu.

 

V souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva obce Staňkovice a 1/3 Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 23.-24.9. 2022 a 2. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 30.9-01.10.2022 byla poskytnuta prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje

částka  =48.000,-Kč. Uskutečněné výdaje 26.093,38Kč. Nevyužité prostředky ve výši 21.906,62Kč byly vráceny k datu 05.12.2022 zpět na účet č.94-2028111/0710 Středočeského kraje.

 

Ministerstvo financí na základě zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 poskytlo Obci Staňkovice, prostřednictvím Středočeského kraje příspěvek ze státního rozpočtu, nenávratný, neinvestiční, příspěvek, v celkové výši =17.556,31Kč, určený ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu. Příspěvek není účelově určen a nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022.

 

Na základě žádosti, dle Veřejnoprávní smlouvy, ze dne 2.12.2022, evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-7227/OŽP/2022, podle Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Drobné vodohospodářské projekty Oblast podpory Výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů na zajištění realizace Projektu Vodovodní přípojky Staňkovice, evidenční číslo projektu ISF/DVP/047747/2022 obdržela Obec Staňkovice =1,000.000,-Kč.

 

V souvislosti s konáním volby Prezidenta České republiky byla poskytnuta prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje částka =9.400,-Kč na výdaje vzniklé v roce 2022 v souvislosti s přípravnou fází na zmíněnou volbu. Tato dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2022. Žádné takové výdaje Obci Staňkovice nevznikly a celá částka byla 17.1.2023  vrácena zpět na účet č.94-2028111/0710 Středočeského kraje.

 

 

Součástí závěrečného účtu jsou tyto přílohy:

 

  • ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022 - ROZPIS
  • Výkaz FIN 2-12 M - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, dle kterého jsou vykázány příjmy/výdaje, financování po konsolidaci a zůstatek bankovních účtů

 

 

  • Výkaz Rozvaha k 31.12.2022, dle kterého obec vykazuje zejména:

 

MINULÉ OBDOBÍ k 31.12.2021

BĚŽNÉ OBDOBÍ k 31.12.2022

AKTIVA, dlouhodobý majetek v celkové výši

41,019.537,78

45,495.699,10

akcie

3.262,-- Kč

3.262,-- Kč

Pohledávky (syntetický účet 314)

63.530,00

78.170,00

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (syntetický účet 374)

-

1,009.400,-- Kč

Závazky

139.228,-- Kč

146.023,-- Kč

  • Zpráva o provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 ze dne 8.12.2022
  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 ze dne 24.01.2023
  • Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2022.
  • Žádost o přezkoumání hospodaření obce Staňkovice za rok 2022

 

Dne 17.12.2022 byla převzata stavba dle projektu akce Vodovodní přípojky Staňkovice. Dodavatelem zakázky byla na základě výběrového řízení společnost STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., IČ: 25075543. Účetní pořizovací cena této stavby je celkem 11,393.302,43 Kč. Příjem transferů, související s touto stavbou je ve výše zmíněné částce 1,000.000,-Kč dotace od Středočeského kraje a celkové částce 3,168.000,-Kč smluvně poskytnutých darů od vlastníků nemovitostí v obci.

 

Návrh závěrečného účtu Obce Staňkovice za rok 2022 byl vyvěšen ve zkrácené formě na úřední desce na adrese Obecního úřadu Staňkovice 30, 28504 Uhlířské Janovice od ………………. do ………………. a zároveň v plném znění s přílohami na http://stankovice.com/uredni-deska/ minimálně v uvedeném časovém rozsahu.

 

Závěrečný účet projednalo obecní zastupitelstvo obce Staňkovice na veřejném zasedání dne …………………….  a    b y l   /   n e b y l   * (nehodící se, škrtněte) schválen v plném znění dle předloženého návrhu.

 

Znění schváleného Závěrečného účtu Obce Staňkovice za rok 2022 bude zveřejněno stejným způsobem jako uvedený návrh do 30-ti dnů po zasedání, do doby schválení Závěrečného účtu Obce Staňkovice za rok 2023. Dokumenty jsou zároveň k nahlédnutí na adrese úřadovny.

 

Návrh závěrečného účtu Obce Staňkovice za rok 2022 vyvěšen dne 6.3.2023

 

 

…………………………………                                        ……….…………………………….

Jiří Štěrba, DiS., účetní obce                                             Ing. Jiří Kmoch, Ph.D., starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sejmuto dne:…………………………                                       

 

 

…………………………………                                        ……….…………………………….

Jiří Štěrba, DiS., účetní obce                                             Ing. Jiří Kmoch, Ph.D., starosta obce

 

 

 

Ověřili: ………………………………………………….    ……………………………………….


Přílohy

Název Soubor Velikost
Obec Staňkovice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE STAŇKOVICE za rok 2022(s) pdf pdf 366 kB
Fin212M_2022-12 pdf pdf 197 kB
Rozvaha_2022-12 pdf pdf 85 kB
Priloha_2022-12 pdf pdf 78 kB
Vykaz_zisku_a_ztraty_2022-12 pdf pdf 66 kB
Obec Staňkovice INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA k 31.12.2022 (a) pdf pdf 227 kB
Inventurni_soupis_stavu_uctu4522943718161809971 pdf pdf 180 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.