Obsah stránky

USNESENÍ č.3/2022-2026

Vyvěšeno: od 23.03.2023 do 31.12.2026
Kategorie: USNESENÍ obec. zastupitelstva

 

Usnesení č. 3/2022-2026

 

z veřejného zasedání zastupitelstva  obce Staňkovice, které se konalo dne 22.03.2023,  OÚ Staňkovice č.p.30, od 18:00 hodin.

 

Zastupitelé obce Staňkovice schvalují:

 

 1. Program veřejného zasedání, ověřovatele zápisu pana Jiří Rettiga a Ing. Radka Kulhavého a

zapisovatelkou paní Martinu Růtovou, Bc.

Hlasy pro: 9                proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 1/ 3/2022-2026, bod 1)  byl přijat

 

 1. Zprávu předsedy finančního výboru o hospodaření za uplynulé období od 1.1.2022 do data účetní závěrky 31.12.2022

Hlasy pro: 9                proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 2a/ 3/2022-2026, bod 2a)  byl  přijat

 

Zprávu předsedy finančního výboru o hospodaření za období 1.1.2023 do data účetní závěrky 28.02.2023

Hlasy pro: 9                proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 2b/ 3/2022-2026, bod 2b)  byl  přijat

 

 1. Inventarizační zprávu k 31.12.2022

Hlasy pro: 9               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 3/ 3/2022-2026, bod 3)  byl přijat

 

 1. Rozpočtové opatření č.1 ke schválenému rozpočtu obce Staňkovice na rok 2023

Hlasy pro: 9               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 4/ 3/2022-2026, bod 4)  byl přijat

 

 1. Odpisový plán majetku na rok 2023

Hlasy pro: 9               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 5/ 3/2022-2026, bod 5)  byl přijat

 

 1. Darovací smlouvu č. 2364462301 na finanční podporu činnosti Linky bezpečí, z.s.,

IČ: 61383198 ve výši 3000,-Kč na základě podané žádosti. Smlouva schválena ve znění, dle předloženého návrhu. Podpisem smlouvy a kontrolou podmínek je pověřen starosta obce.

Hlasy pro: 9               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 6/ 3/2022-2026, bod 6)  byl přijat

 

 1. Veřejnoprávní smlouvu č. 2364462302 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 40 000,-Kč pro Mateřskou školu Radvanice, okres Kutná Hora, p.o., IČ: 75034000 za účelem pořízení herního značení, nářadí a didaktických pomůcek k rozvoji pohybových schopností ve školním roce 2022 / 2023 na základě podané žádosti. Smlouva schválena ve znění, dle předloženého návrhu. Podpisem smlouvy a kontrolou podmínek je pověřen starosta obce.

Hlasy pro: 9               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 7/ 3/2022-2026, bod 7)  byl přijat

 

 1. Závěrečný účet Obce Staňkovice za rok 2022 s vyjádřením bez výhrad včetně zprávy

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staňkovice IČ:00236446 za rok 2022 se

závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.

Hlasy pro:  9                          proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 8/ 3/2022-2026, bod 8)  byl přijat

 

 

 1. Účetní závěrku Obce Staňkovice za rok 2022, včetně inventarizační zprávy a výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (Rozvaha C III, odst.2) ve výši 2,329.325,84 Kč.

Hlasy pro: 9               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 9/ 3/2022-2026, bod 9)  byl přijat

 

 1. Žádost o finanční příspěvek pro Základní školu Horní Kruty, okres Kolín, p.o. IČ:75034336, pro školní rok 2022/2023.

Hlasy pro:  0              proti: 8            zdržel se: 1

Usnesení č. 10/ 3/2022-2026, bod 10) nebyl přijat

 

 1. Smlouva o zápůjčce 2,500.000,-Kč s Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a.s. se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 357, PSČ: 28401, IČ: 46356967, schváleno ve znění, dle předloženého návrhu. Podpisem smlouvy a kontrolou podmínek je pověřen starosta obce.

Hlasy pro:  9              proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 11/ 3/2022-2026, bod 11)  byl přijat

 

 1. Smlouva s dodavatelem SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, IČ: 48035599. Dodavatel vybrán dle rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu, zpracované společností WITENDR s.r.o., IČ: 07187041 na akci/ projekt „Oprava stávající plochy u obecního úřadu“. Smlouva schválena ve znění, dle předloženého návrhu. Podpisem smlouvy a kontrolou podmínek je pověřen starosta obce.

Hlasy pro:  9              proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 12/ 3/2022-2026, bod 12)  byl přijat

 

 

Zastupitelé obce Staňkovice berou na vědomí:                 

 

 1. Činnost obecního úřadu za období od 12.2022 do 22.03.2023

 

 1. Zpracování žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

              2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského

Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Veřejná infrastruktura

Evidenční číslo: FRV/VEI/051571/2023. Administrací zadávacího řízení pověřena společnost

WITENDR s.r.o., IČ: 07187041.

 

 

Ověřovatelé zápisu:               Jiří Rettig ……………………………………………………….

 

 

                                               Ing. Radek Kulhavý ……………………………………………..

 

 

 

 

 

……………………………………..                                     ……………………………………….

František Makal, místostarosta obce                                     Ing. Jiří Kmoch, Ph.D., starosta obce


Přílohy

Název Soubor Velikost
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 2022-2026 -č.3 (22.3.2023) pdf pdf 244 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.