Obsah stránky

USNESENÍ č.4/2022-2026

Vyvěšeno: od 26.06.2023 do 31.12.2026
Kategorie: USNESENÍ obec. zastupitelstva

Usnesení č. 4/2022-2026

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice, které se konalo dne 21.06.2023,  OÚ Staňkovice č.p.30, od 18:00 hodin.

 

Zastupitelé obce Staňkovice schvalují:

 

 1. Program veřejného zasedání, zapisovatele Martinu Růtovou, ověřovatele zápisu

Miroslava Zeminu a Jiřího Chudobu

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 1/ 4/2022-2026, bod 1) byl přijat

 

 1. Zprávu předsedy finančního výboru o hospodaření za uplynulé období od 1.1.2023 do data účetní závěrky 31.5.2023

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 2/ 4/2022-2026, bod 2) byl přijat

 

 1. Rozpočtové opatření č.2 ke schválenému rozpočtu obce Staňkovice na rok 2023

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 3/ 4/2022-2026, bod 3) byl přijat

 

 1. Poskytnutí nevratného finančního příspěvku ve výši 40 000,-Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských) z rozpočtu obce Staňkovice na základě podané žádosti Š.B. (trvalý pobyt), dle „Výzvy ČOV“ v usnesení č.11/2018-2022 ze dne 31.3.2021 Zastupitelstva obce Staňkovice a schvalují k výše zmíněnému příspěvku Veřejnoprávní smlouvu č. 2364462303 ve znění, dle předloženého návrhu. Žadatelka bude vyzvána k podpisu smlouvy. Za Obec Staňkovice je pověřen starosta nebo místostarosta obce podpisem smlouvy, kontrolou dodržování smluvních podmínek, provozuschopnosti a funkčnosti související „ČOV“. Příspěvek bude vyplacen po oboustranném podpisu smlouvy.

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 4/ 4/2022-2026, bod 4) byl přijat

 

 1. Znění zápisu událostí do obecní kroniky za období od 1.1.2021 do 31.12.2021, spadajících do samostatné působnosti obce Staňkovice, v plném znění, dle předloženého návrhu, zpracovaného kronikářkou M.R., v souladu s §35 odst.1 zák. 128/2000 Sb, o obcích). Zápis se netýká přenesené působnosti dle § 61 odst. 1 zák. 128/2000 Sb. o obcích. Zápis byl prezentován na veřejném zasedání dne 21.6.2023 (§93, zák. 182/2000 Sb., o obcích) a bylo tak umožněno zastupitelům i občanům obce případně navrhovat úpravy formulace zápisu do obecní kroniky (§4, zák. 132/2006 Sb., o kronikách obcí). Úpravy nebyly požadovány. Zastupitelstvo obce Staňkovice souhlasí s úhradou odměny 7000,-Kč hrubého za výše uvedené práce, kronikářce, v nejbližším výplatním termínu.

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 5/ 4/2022-2026, bod 5) byl přijat

 

 1. Znění Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru č. OS202320003047 do obecního systému odpadového hospodářství se společností EKO-KOM, a.s., IČO: 25134701, včetně Všeobecných obchodních podmínek společnosti EKO-KOM, a.s., upravující spolupráci s obcí při zajištění zpětného odběru, vzoru daňového dokladu, ceníku a standardů složení a pověření (zmocnění) pro obchodní firmu FCC HP, s.r.o., IČO: 49623877 k plnění části povinností obce vůči společnosti dle čl. VI a VII. Odst. 1 až 8 VOP a čl. IV. Odst. 3 smlouvy v rozsahu vykazovaných údajů společnosti, včetně veškerých s tímto souvisejících povinností. Za obec Staňkovice je pověřen ke kontrole smluvních podmínek a k podpisu výše uvedených dokumentů starosta obce.

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 6/ 4/2022-2026, bod 6) byl přijat

 

 1. Dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Staňkovice, bod 6, zadávání zakázek druhé kategorie (od 50 tis. do 499 999,-Kč bez DPH) byl proveden starostou obce průzkum trhu a byly osloveni tři dodavatelé. Po vyhodnocení třech předložených nabídek od společností (1) DAŇHEL AGRO a.s. (IČO:26071169), (2) PEKASS a.s. (IČO: 41693426) a (3) STROM PRAHA a.s. (IČO: 25751069), dle konkrétně specifikovaného požadavku na dodání 2ks kontejnerů, včetně dopravy, pro kontejnerový nosič Portýr 5 v majetku Obce Staňkovice rozhodlo Zastupitelstvo obce Staňkovice především s ohledem na nejvýhodnější nabídnutou cenu 139 000,-Kč+DPH a vybralo jako dodavatele společnost DAŇHEL AGRO a.s.. Výdaje spojené s touto zakázkou jsou zahrnuty do rozpočtového opatření č.2/2023, bod 3, usnesení č.4/2022-2026. Za obec Staňkovice je pověřen ke kontrole smluvních podmínek, k podpisu kupní smlouvy a souvisejících dokumentů starosta obce.

Hlasy pro:  7              proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 7/ 4/2022-2026, bod 7) byl přijat

 

 1. Uzavření dohody o umístění cizího zařízení mezi obcí Staňkovice a ČEZ Distribuce, a.s. v návaznosti na souhlasné vyjádření zn. 1134032345 ze dne 3.5.2023, následnou realizaci a  výdaje související s umístěním dvou svítidel veřejného osvětlení na podpěrné body NN (1kV) v majetku ČEZ Distribuce, a.s., v místní části Nová Ves, obecní pozemek KN parc.č. 867/1, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic. Za obec Staňkovice je pověřen ke kontrole smluvních podmínek a k podpisu souvisejících dokumentů starosta obce.

Hlasy pro:  7              proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 8/ 4/2022-2026, bod 8) byl přijat

 

 1. Dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Staňkovice, bod 6, zadávání zakázek druhé kategorie (od 50 tis. do 499 999,-Kč bez DPH) byl proveden starostou obce průzkum trhu a byly osloveni tři dodavatelé. Po vyhodnocení třech předložených nabídek od společností (1) TRUHLÁŘSTVÍ Milan Zeman (IČO: 48672343), (2) U N I K O M a.s. (IČO: 46355821) a (3) Nábytek SALIT Pavel Sahula (IČO: 66134714), dle určitě specifikovaného požadavku na dodání  nového kancelářského nábytku včetně doplňků, manipulace, montáže a dopravy rozhodlo Zastupitelstvo obce Staňkovice především s ohledem na nejvýhodnější nabídnutou cenu 154 801,-Kč za komplet, včetně 21%DPH a vybralo jako dodavatele společnost Nábytek SALIT Pavel Sahula. Za obec Staňkovice je pověřen ke kontrole smluvních podmínek a k podpisu kupní smlouvy a souvisejících dokumentů starosta obce.

Hlasy pro:  7              proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 9/ 4/2022-2026, bod 9) byl přijat

 

 1. Záměr směny části obecního pozemku KN parc.č. 57/4, za část pozemku KN parc.č.72/2 a pozemek KN parc.č.72/3, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic, místní část Staňkovice, obec Staňkovice, vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště Kutná Hora. Záměr bude zveřejněn s přesnou výměrou, která bude stanovena geometrickým plánem. Jednání s majitelem pozemků o směně a dozorem nad přípravou a zpracováním dokumentace je pověřen starosta obce. Jednání k související smlouvě mezi Obcí Staňkovice a majitelem pozemků je odročeno na další zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice.

Hlasy pro:  7              proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 10/ 4/2022-2026, bod 10) byl přijat

 

 1. Přijetí přidělené dotace 274 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeský fond obnovy venkova a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle projektu, název: Oprava stávající plochy u OÚ – Staňkovice“ k žádosti číslo FRV/VEI/051571/2023, schválené Zastupitelstvem Středočeského kraje na zasedání dne 29.5.2023, usnesením č.010-25/2023/ZK, oblast podpory: Dopravní infrastruktura. Za obec Staňkovice je pověřen ke kontrole smluvních podmínek a k podpisu smlouvy a souvisejících dokumentů starosta obce.

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 11/ 4/2022-2026, bod 11) byl přijat

 

 1. Znění Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.02A /2023, ke stavbě „Skupinový vodovod Rataje nad Sázavou, Staňkovice – napojení na ÚV Trojice“, včetně přílohy Geometrického plánu č.221,84-88/2022 a kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. Tako smlouva se společností Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČ: 46356967, je zastupitelstvem obce Staňkovice schválena dle předloženého návrhu v plném rozsahu. Za obec Staňkovice je pověřen ke kontrole smluvních podmínek a k podpisu smlouvy a souvisejících dokumentů starosta obce.

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 12/ 4/2022-2026, bod 12) byl přijat

 

 1. Znění Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.02B /2023, ke stavbě „Skupinový vodovod Rataje nad Sázavou, Staňkovice – napojení na ÚV Trojice“, včetně přílohy Geometrického plánu č.158-89/2022 a kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. Tako smlouva se společností Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČ: 46356967, je zastupitelstvem obce Staňkovice schválena dle předloženého návrhu v plném rozsahu. Za obec Staňkovice je pověřen ke kontrole smluvních podmínek a k podpisu smlouvy a souvisejících dokumentů starosta obce.

Hlasy pro:  7              proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 13/ 4/2022-2026, bod 13) byl přijat

 

Zastupitelé obce Staňkovice berou na vědomí:                 

 

 1. Činnost obecního úřadu za období od 03.2023 do 21.06.2023

Usnesení č. 14/ 4/2022-2026, bod 14)  berou přítomní členové zastupitelstva na vědomí

 

Za zastupitelstvo ověřili:                    Miroslav Zemina                                    Jiří Chudoba

                    

   František Makal                                                              Ing. Jiří Kmoch, Ph.D.

místostarosta obce                                                                  starosta obce


Přílohy

Název Soubor Velikost
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 2022-2026 -č.4 (21.6.2023) (a) pdf pdf 281 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.