Obsah stránky

POZEMKY KN parc.č.72/5, 72/2, 57/10, 57/4, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic, zveřejnění záměru směny pozemků

Vyvěšeno: od 04.09.2023 do 31.12.2024
Kategorie: ZÁMĚRY - POZEMKY/ NEMOVITOSTI

Obecní úřad Staňkovice, Staňkovice č.p.30, PSČ: 28504 Staňkovice, pošta Uhlířské Janovice IČ:00236446

Č.j. 23092001/PO/2023

 

Obec Staňkovice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

 

záměr směny pozemků

na katastrálním území [753611] Staňkovice u Uhlířských Janovic, místní část Staňkovice mezi č.p. 36 a č.p. 39

 

(1) KN parc.č. 72/5, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, odděleného geometrickým plánem 228 -758/2023, od vyhotovitele Geoperfect s.r.o., IČO: 28801075, geodet Ing. Jaroslav Karel (dále také jen jako „GP“), z pozemku KN parc.č.72/2, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 80 m2,

 

(2) KN parc.č.72/3, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra 240 m2,

 

za

 

(3) KN parc.č. 57/10, druh pozemku trvalý travní porost, výměra 320 m2, odděleného GP z pozemku KN parc.č. 57/4, druh pozemku trvalý travní porost, o celkové dosavadní výměře 606 m2 , vedeného v majetku Obce Staňkovice, na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.

(Směnou pozemků má dojít ke změnám výměry pozemku 57/4 na 286 m2, druhu pozemku na ostatní plocha a způsobu využití na jiná plocha.)

 

Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

1. Cena pozemku je stanovena dle bodu 1 g) usnesení č.2/2014-2018 zastupitelstva obce Staňkovice dne 17.12.2014 a to za zaplocené pozemky v ceně =20,--Kč/m2 a pro nezaplocené pozemky =25,-- Kč/m2

2. Pozemky, uvedené v tomto záměru jsou nabízeny jako celek a můžou být prodány jedinému zájemci

3. Kupující cenu uhradí při podpisu smlouvy v hotovosti, případně nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy

4. Kupující uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí a případné náklady se zaměřením a vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení pozemku.

 

Zájemci o koupi nemovitosti mohou podat své písemné nabídky na adresu obce Staňkovice (Obecní úřad Staňkovice, Staňkovice č.p.30, PSČ: 285 04 Staňkovice) do 20.září 2023. Nabídky doručené po tomto termínu nemusí být zohledněny.

 

Obec Staňkovice si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek.

 

Zveřejnění tohoto záměru bylo schváleno OZ dle bodu 10, usnesení č. 4/2022-2026 a záměr bude předložen ke schválení a projednán včetně případných nabídek Zastupitelstvem obce Staňkovice na jeho zasedání dne 20. září 2023, v rámci usnesením č.5/2022-2026

 

Ing. Jiří Kmoch, Ph.D.

starosta obce Staňkovice

razítko obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 4.září 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sejmuto z úřední desky dne: . . (předpokládané datum 20.9.2023). . . . . . . . . . . . . 


Přílohy

Název Soubor Velikost
Obec Staňkovice č.j.23092001 l PO l 2023- Záměr směny pozemků Staňkovice (s) pdf pdf 118 kB
Geometrický plán k záměru č.j. 23092001 l PO l 2023 - 753611_GP_00228 pdf pdf 57 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.