Obsah stránky

USNESENÍ č.5/2022-2026

Vyvěšeno: od 22.09.2023 do 31.12.2026
Kategorie: USNESENÍ obec. zastupitelstva

Usnesení č. 5/2022-2026

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice, které se konalo dne 20.09.2023,  ve Smilovicích č.p.13, 28504 Staňkovice, od 18:00 hodin.

Zastupitelé obce Staňkovice schvalují jednotlivé body takto:

 

  1. Program veřejného zasedání, zapisovatele Martinu Růtovou, ověřovatele zápisu

Ing. Radka Kulhavého  a Jiřího Rettiga

Hlasy pro:   7             proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 1/ 5/2022-2026, bod 1) byl přijat

 

 

  1. Zprávu předsedy finančního výboru o hospodaření za uplynulé období od 1.1.2023 do data účetní závěrky 31.8.2023

Hlasy pro:7                proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 2/ 5/2022-2026, bod 2) byl přijat

 

 

  1. Rozpočtové opatření č.3 ke schválenému rozpočtu obce Staňkovice na rok 2023

Hlasy pro:  7              proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 3/ 5/2022-2026, bod 3) byl přijat

 

 

  1. Poskytnutí nevratného finančního příspěvku ve výši 40 000,-Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských) z rozpočtu obce Staňkovice na základě podané žádosti XXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt: Smilovice XXXXXXXXXXXXXX, dle „Výzvy ČOV“ v usnesení č.11/2018-2022 ze dne 31.3.2021 Zastupitelstva obce Staňkovice a schvalují k výše zmíněnému příspěvku Veřejnoprávní smlouvu č. 2364462304 ve znění, dle předloženého návrhu. Oba žadatelé, jakožto příjemci dotace  budou vyzváni k podpisu smlouvy. Za Obec Staňkovice je pověřen starosta obce podpisem smlouvy, kontrolou dodržování smluvních podmínek, provozuschopnosti a funkčnosti související „ČOV“. Příspěvek bude vyplacen po oboustranném podpisu smlouvy.

Hlasy pro: 6                           proti: 0                        zdržel se: 1

Usnesení č. 4/ 5/2022-2026, bod 4) byl přijat

 

  1. Směnnou smlouvu dle znění v předloženém návrhu na základě záměru č.j.23092001/PO/2023, zveřejněného od 4.9. do 20.9.2023 mezi Obcí Staňkovice a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXX, pro pozemky na k.ú.Staňkovice u Uhlířských Janovic, parc.č. 72/5, odděleného geometrickým plánem 228 -758/2023, (dále také jen jako „GP“), z pozemku KN parc.č.72/2, o výměře 80 m2 a dále pozemku parc.č.72/3, výměra 240 m2, za pozemek parc.č. 57/10, výměra 320 m2, odděleného GP z pozemku parc.č. 57/4, o celkové dosavadní výměře 606 m2 , vedeného v majetku Obce Staňkovice, na LV č.10001.

Hlasy pro:  7              proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 5/ 5/2022-2026, bod 5) byl přijat

 

  1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Staňkovice (dále jek OZV) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na základě §14 zákona č.565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a schvaluje související změnu výše místního poplatku. Zároveň dnem nabytí účinnosti 1.1.2024 nového znění OZV zrušuje obecně závaznou vyhlášku č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ze dne 29.prosince 2021.

Hlasy pro:  7              proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 6/ 5/2022-2026, bod 6) byl přijat

 

  1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Staňkovice (dále jek OZV) o místním poplatku ze psů na základě §14 zákona č.565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, související změnu výše místního poplatku. Zároveň dnem nabytí účinnosti 1.1.2024 nového znění OZV zrušuje obecně závaznou vyhlášku č.1/2003, o místních poplatcích, ze dne 28.listopadu 2003.

Hlasy pro:  7              proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 7/ 5/2022-2026, bod 7) byl přijat

 

  1. Vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Staňkovice (dále jek OZV) o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na základě §14 zákona č.565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, související změnu výše místního poplatku. Zároveň dnem nabytí účinnosti 1.1.2024 nového znění OZV zrušuje obecně závaznou vyhlášku č.1/2003, o místních poplatcích, ze dne 28.listopadu 2003.

Hlasy pro:  7              proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 8/ 5/2022-2026, bod 8 byl přijat

 

  1. Nové znění

OZNÁMENÍ

„Výzva ČOV“

Zastupitelstvo obce Staňkovice schválilo na svém zasedání dne 20 září 2023, usnesením číslo 5/2022 – 2026, tato  pravidla pro poskytnutí jednorázového nevratného finančního příspěvku

ve výši =40.000,-Kč, slovy: čtyřicettisíckorunčeských (dále také jen jakopříspěvek“)

na domovní čistírnu odpadních vod (dále také jen jakoČOV“),

řádně uvedenou do provozu v období od 1.4.2021 do 1.4.2025,

pro vlastníky rodinného domu, nebo bytu v bytovém domě, starší 18 let, kteří současně mají trvalé bydliště v obci Staňkovice, tedy na území katastru Staňkovice u Uhlířských Janovic nebo Smilovice u Staňkovic (dále také jen jakožadatel“).

O poskytnutí jednorázového nevratného finančního příspěvku dle tohoto oznámení může dále požádat také vlastník nemovitosti bez trvalého pobytu v naší obci Staňkovice, při současném splnění všech následujících podmínek:

-           nemovitost je na území naší obce Staňkovice

-           nemovitost, resp. budova má číslo popisné

-           v této budově je přihlášena k trvalému pobytu, minimálně po dobu předchozích dvou let a minimálně 180 dní

             v roce se zde zdržuje další osoba nebo osoby

-           vlastník nemovitosti doloží současně s písemnou žádostí čestné prohlášení této osoby, nebo osob o pravdivosti

             uvedených skutečností a písemné potvrzení o trvalém pobytu těchto osob k datu podání žádosti od Obecního

             úřadu Staňkovice.

-           budou dodržena všechna ostatní ujednání a podmínky, stanovené v oznámení a uzavřené smlouvě

Příspěvek je určen na pomoc, při zlepšení životního prostředí v obci. O poskytnutí příspěvku, jeho výši a době proplacení plně rozhoduje zastupitelstvo obce Staňkovice.

Na poskytnutí příspěvku není právní nárok a každé jeho poskytnutí je plně v kompetenci rozhodnutí zastupitelstva obce Staňkovice po pečlivém posouzení každé individuální žádosti. Současně si zastupitelstvo obce Staňkovice vyhrazuje právo ve sporných případech příspěvek neposkytnout.

Veškeré práce, nákup materiálu, potřebná povolení a celkový provoz ČOV si zařídí a hradí žadatel.

Žádost o příspěvek podá až poté, co mu bude povoleno řádným způsobem užívání ČOV. O příspěvek může každý jeden žadatel požádat na jednu stavbu ČOV k objektu s číslem popisným, která byla uvedena do provozu v období od 1.4.2021 do 1.4.2025 na území obce Staňkovice, podáním písemné žádosti, která musí splňovat dané podmínky. Tiskopis této žádosti bude k dispozici na Obecním úřadě ve Staňkovicích, č.p.30  a také ke stažení na internetových stránkách https://stankovice.com – Výzva ČOV.

Při společném užívání jedné ČOV více vlastníky bytů v bytovém domě mohou podat žádost o příspěvek všichni tito vlastníci kteří stavbu ČOV prokazatelně užívají. Zastupitelstvo obce Staňkovice potom může rozhodnout o poskytnutí poměrného podílu z  příspěvku na tuto jednu ČOV , každému takovému žadateli, vlastníkovi bytu v bytovém domě.

Obec je oprávněná kontrolovat provozuschopnost a funkčnost ČOV. Žadatel je povinen dodržovat povinnosti plynoucí z § 59, odst. 1,  písm. k) zákona č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v aktuálním znění pozdějších nařízení a provádět technické revize vodního díla a jejich výsledky předkládat Obecnímu úřadu Staňkovice.

Bližší podmínky budou upřesněny ve smlouvě uzavřené mezi obcí Staňkovice a každým žadatelem, vlastníkem rodinného domu nebo bytu v bytovém domě, kterému bude příspěvek poskytnut.

Veškeré přílohy k žádosti budou předkládané v originále, na Obecním úřadě Staňkovice okopírovány, potvrzeny a kopie uloženy k žádosti a smlouvě.

Požadované přílohy k žádosti o příspěvek na domovní čistírnu odpadních vod:

-           Originály dokladů povolujících užívání (kolaudace) stavby, vydané příslušným stavebním úřadem

            (odborem životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora, vodoprávním úřadem)

-           Originály dokladů na dodávku ČOV a provedené práce, doklady na ostatní náklady

-           Mapka umístění a zapojení

 

Zrušuje se dne 30.9.2023 „Výzva ČOV“ ze dne 31.3.2021, vydaná usnesením č.11/2018-2022

Účinnost této výzvy je od 1.10.2023.

Ve Staňkovicích dne 20.9.2023          

 

Hlasy pro:  7              proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 9/ 5/2022-2026, bod 9) byl přijat

 

Zastupitelé obce Staňkovice berou na vědomí:                 

 

  1. Činnost obecního úřadu za období od 06.2023 do 20.09.2023

Usnesení č. 10 5/2022-2026, bod 5)  berou přítomní členové zastupitelstva na vědomí

 

Za zastupitelstvo ověřili:                    Ing. Radek Kulhavý, Jiří Rettig           

 

   František Makal                                                               Ing. Jiří Kmoch, Ph.D.

místostarosta obce                                                                  starosta obce


Přílohy

Název Soubor Velikost
SCHVÁLENÉ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 2022-2026 -č.5 (20.9.2023) anonymizované (s) pdf pdf 435 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.