Obsah stránky

OZNÁMENÍ - Výzva ČOV - domovní čistírna odpadních vod (1.4.2021-1.4.2025), znění s účinností od 1.10.2023

Vyvěšeno: od 01.10.2023 do 01.04.2025
Kategorie: Obecně závazné vyhlášky/ Oznámení

OZNÁMENÍ

„Výzva ČOV“

Zastupitelstvo obce Staňkovice schválilo na svém zasedání dne 20 září 2023, usnesením číslo 5/2022 – 2026,

tato  pravidla pro poskytnutí jednorázového nevratného finančního příspěvku

ve výši =40.000,-Kč, slovy: čtyřicettisíckorunčeských (dále také jen jakopříspěvek“)

 

na domovní čistírnu odpadních vod (dále také jen jakoČOV“),

řádně uvedenou do provozu v období od 1.4.2021 do 1.4.2025,

pro vlastníky rodinného domu, nebo bytu v bytovém domě, starší 18 let, kteří současně mají trvalé bydliště v obci Staňkovice, tedy na území katastru Staňkovice u Uhlířských Janovic nebo Smilovice u Staňkovic (dále také jen jakožadatel“).

O poskytnutí jednorázového nevratného finančního příspěvku dle tohoto oznámení může dále požádat také vlastník nemovitosti bez trvalého pobytu v naší obci Staňkovice, při současném splnění všech následujících podmínek:

-           nemovitost je na území naší obce Staňkovice

-              nemovitost, resp. budova má číslo popisné

-              v této budově je přihlášena k trvalému pobytu, minimálně po dobu předchozích dvou let a minimálně 180 dní

             v roce se zde zdržuje další osoba nebo osoby

-              vlastník nemovitosti doloží současně s písemnou žádostí čestné prohlášení této osoby, nebo osob o pravdivosti

             uvedených skutečností a písemné potvrzení o trvalém pobytu těchto osob k datu podání žádosti od Obecního

             úřadu Staňkovice.

-              budou dodržena všechna ostatní ujednání a podmínky, stanovené v oznámení a uzavřené smlouvě

 

Příspěvek je určen na pomoc, při zlepšení životního prostředí v obci. O poskytnutí příspěvku, jeho výši a době proplacení plně rozhoduje zastupitelstvo obce Staňkovice.

 

Na poskytnutí příspěvku není právní nárok a každé jeho poskytnutí je plně v kompetenci rozhodnutí zastupitelstva obce Staňkovice po pečlivém posouzení každé individuální žádosti. Současně si zastupitelstvo obce Staňkovice vyhrazuje právo ve sporných případech příspěvek neposkytnout.

Veškeré práce, nákup materiálu, potřebná povolení a celkový provoz ČOV si zařídí a hradí žadatel.

Žádost o příspěvek podá až poté, co mu bude povoleno řádným způsobem užívání ČOV. O příspěvek může každý jeden žadatel požádat na jednu stavbu ČOV k objektu s číslem popisným, která byla uvedena do provozu v období od 1.4.2021 do 1.4.2025 na území obce Staňkovice, podáním písemné žádosti, která musí splňovat dané podmínky. Tiskopis této žádosti bude k dispozici na Obecním úřadě ve Staňkovicích, č.p.30  a také ke stažení na internetových stránkách https://stankovice.com – Výzva ČOV.

Při společném užívání jedné ČOV více vlastníky bytů v bytovém domě mohou podat žádost o příspěvek všichni tito vlastníci kteří stavbu ČOV prokazatelně užívají. Zastupitelstvo obce Staňkovice potom může rozhodnout o poskytnutí poměrného podílu z  příspěvku na tuto jednu ČOV , každému takovému žadateli, vlastníkovi bytu v bytovém domě.

Obec je oprávněná kontrolovat provozuschopnost a funkčnost ČOV. Žadatel je povinen dodržovat povinnosti plynoucí z § 59, odst. 1,  písm. k) zákona č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v aktuálním znění pozdějších nařízení a provádět technické revize vodního díla a jejich výsledky předkládat Obecnímu úřadu Staňkovice.

Bližší podmínky budou upřesněny ve smlouvě uzavřené mezi obcí Staňkovice a každým žadatelem, vlastníkem rodinného domu nebo bytu v bytovém domě, kterému bude příspěvek poskytnut.

Veškeré přílohy k žádosti budou předkládané v originále, na Obecním úřadě Staňkovice okopírovány, potvrzeny a kopie uloženy k žádosti a smlouvě.

Požadované přílohy k žádosti o příspěvek na domovní čistírnu odpadních vod:

-           Originály dokladů povolujících užívání (kolaudace) stavby, vydané příslušným stavebním úřadem

            (odborem životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora, vodoprávním úřadem)

-           Originály dokladů na dodávku ČOV a provedené práce, doklady na ostatní náklady

-           Mapka umístění a zapojení

 

Zrušuje se dne 30.9.2023 „Výzva ČOV“ ze dne 31.3.2021, vydaná usnesením č.11/2018-2022

Účinnost této výzvy je od 1.10.2023.

Ve Staňkovicích dne 20.9.2023                                     Ing. Jiří Kmoch, Ph.D., starosta obce


Přílohy

Název Soubor Velikost
OBEC STAŇKOVICE OZNÁMENÍ VÝZVA ČOV s účinností od 1.10.2023 pdf pdf 162 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.