Obsah stránky

VV OOP ČNES dopravní stavby, a.s. - 12.2.-31.12.2024 - stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno: od 09.02.2024 do 31.12.2024
Kategorie: Městský úřad Kutná Hora

*MUKHSP08861767 *
MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz
SPIS. ZN.: MKH/012992/2024/02 ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno
Č.J.: MKH/014794/2024
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
Ing. Dana Ladrová
327 710 302
podatelna@kutnahora.cz

DATUM: 6. února 2024
V EŘEJ N Á V YHL Á Š KA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě
podání, které dne 31.1.2024 podala společnost
ČNES dopravní stavby, a.s., IČO 47781734, Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno,
po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu odstraňování havárií a provádění běžné údržby toto
opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
s t a n o v í
přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu Kutná Hora, cestmistrovství
Žandov dle situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, z důvodu odstraňování havárií
a provádění běžné údržby spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle
podmínky č. 3 tohoto opatření.
Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
1. Trvání přechodné úpravy provozu: 12. 2. 2024 – 31. 12. 2024
2. Toto stanovení se nevztahuje na opravy pozemních komunikací nad rámec běžné údržby.
3. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje,
DI Kutná Hora s využitím schémat z TP 66:
− v obci - B/1, B/2, B/3, B/4, B/7, B/8, B/14.2, B/24, B/25.1
− mimo obec - C/1, C/2, C/3, C/4, C/10c, C/11, C/12, C/13, C/14.
4. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Za snížené viditelnosti
budou použita výstražná světla dle TP 66.
5. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců a řádně osvětleno.
6. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo přelepeno
škrtací páskou.
7. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.
8. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného
osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu.
Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
9. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
Č.j. MKH/014794/2024 str. 2
10. Na místě prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
11. Každé omezení provozu (provádění běžné údržby) dle tohoto stanovení bude předem nahlášeno
na Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, na obci, jejíž území bude
údržbou dotčeno, a Policii ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora
12. V případě využití DZ „B 28“ nebo „B 29“, mohou být tyto DZ rozmístěny pouze na základě žádosti
žadatele dle § 19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
13. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení prací a bude instalováno odbornou osobou.
14. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný
zájem nebo změna situace v silničním provozu.
15. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná
Hora ze dne 31.1.2024, č.j.: KRPS-29025-2/ČJ-2024-010506-ZZ.
16. Odpovědná osoba: Jan Vaňhal, tel.: 725 559 477
Odůvodnění:
Na základě podání ze dne 31.1.2024 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako
obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu odstraňování havárií a provádění běžné
údržby na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu Kutná Hora, cestmistrovství Žandov v roce 2024, a to
od nabytí právních účinků tohoto opatření obecné povahy. Součástí podání na stanovení přechodné úpravy
provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b)
zákona o silničním provozu.
Na základě tohoto stanovení nelze realizovat práce s omezením provozu na pozemních komunikacích
s použitím světelného signalizačního zařízení (schéma B/6 a C/5), protože se jedná o částečnou uzavírku
pozemní komunikace, která musí být povolena dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením
obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v obci dle předloženého
DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.
Poučení:
Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek
dle § 173 odst. 2 správního řádu.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Ing. Dana Ladrová
vedoucí oddělení silničního hospodářství


Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Č.j. MKH/014794/2024 str. 3
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Kutná Hora
Obdrží:
ČNES dopravní stavby, a.s., IDDS: rwpdmfa
Obec Čestín, IDDS: rdqakp3
Městys Kácov, IDDS: 439bdrt
Obec Onomyšl, IDDS: 372by5f
Obec Petrovice II, IDDS: ux7bgmi
Obec Podveky, IDDS: wp9bi9k
Obec Rašovice, IDDS: zpia7qq
Městys Rataje nad Sázavou, IDDS: 793bxp4
Obec Samopše, IDDS: kykas9s
Obec Soběšín, IDDS: h8qbzgj
Obec Staňkovice, IDDS: dgkb2tk
Město Uhlířské Janovice, IDDS: fpcbau2
Obec Úžice, IDDS: nwpakry
Obec Vavřinec, IDDS: xpyakrv
Obec Zbizuby, IDDS: 9agbi46
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, DI, IDDS: 2dtai5u
Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů
Obce a oddělení zastupitelských orgánů MěÚ Kutná Hora se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední
desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.
Příloha: DIO 


Přílohy

Název Soubor Velikost
qdatovka_BNPcoW_2024-012992(s) pdf pdf 442 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.