Obsah stránky

Úplná uzavírka silnice č. II/110 (rekonstrukce železničního nadjezdu /Sázava), objízdná trasa, ROUHODNUTÍ Město Benešov, č.j. MUBN/71290/2024/VÝST [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 08.03.2024 do 14.06.2024 [ARCHIV]
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

Výňatek z ROZHODNUTÍ:


POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad, jako
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním
řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 21.01.2024 podala společnost
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence č.p. 2677, 530 02 Pardubice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR a souhlasu správce
komunikace - podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“)
I. p o v o l u j e
úplnou uzavírku silnice č. II/110, na pozemku parc. č. 1824 v katastrálním území Sázava, staničení cca
km 28,011 – 28,065, z důvodu rekonstrukce železničního nadjezdu v ulici Na Důlích v Sázavě, v rámci
akce „Sázava – rekonstrukce mostu v km 46,057 trati Ledečko-Čerčany“.
II. n a ř i z u j e o b j í ž ď k u
v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. tohoto rozhodnutí, se stanovenou objízdnou trasou:
obousměrně po silnici č. II/113 směr Divišov – II/111 Zbizuby – II/125 Uhlířské Janovice – II/335
Staňkovice, Sázava, v celkové délce cca 53 km.

Autobusová doprava:
Uzavírkou bude dotčena linka PID 773. Ruší se obousměrně bez náhrady autobusové zastávky „Sázava,u
Martina“, „Sázava,Dojetřice“, „Sázava,Dojetřice,háj“ a „Choratice,rozc.“. Dále se přemisťuje zastávka
„Choratice“ do prostor zpevněné plochy naproti hasičárně.
III. Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky
1. Uzavírka se povoluje za účelem rekonstrukce železničního nadjezdu v ulici Na Důlích v Sázavě, v rámci
akce „Sázava – rekonstrukce mostu v km 46,057 trati Ledečko-Čerčany“
2. Doba trvání uzavírky je stanovena 27.03.2024 – 14.06.2024. 


Přílohy

Název Soubor Velikost
2024-23177 pdf pdf 331 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.