Obsah stránky

USNESENÍ č.7/2022-2026

Vyvěšeno: od 25.03.2024 do 31.12.2026
Kategorie: USNESENÍ obec. zastupitelstva

 

Usnesení č. 7/2022-2026

 

z veřejného zasedání zastupitelstva  obce Staňkovice, které se konalo dne 20.03.2024,  OÚ Staňkovice č.p.30, od 18:00 hodin.

 

Zastupitelé obce Staňkovice schvalují:

 

 1. Program veřejného zasedání, ověřovatele zápisu Jiřího Rettiga a Ing. Radka Kulhavého

   a zapisovatelkou paní Martinu Růtovou, Bc.

Hlasy pro: 7                proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 1/ 7/2022-2026, bod 1)  byl přijat

 

 1. Zprávu předsedy finančního výboru o hospodaření za uplynulé období od 1.1.2023 do data účetní závěrky 31.12.2023

Hlasy pro: 7                proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 2a/ 7/2022-2026, bod 2a)  byl  přijat

 

Zprávu předsedy finančního výboru o hospodaření za období 1.1.2024 do data účetní závěrky 29.02.2024

Hlasy pro: 7                proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 2b/ 7/2022-2026, bod 2b)  byl  přijat

 

 1. Inventarizační zprávu k 31.12.2023

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 3/ 7/2022-2026, bod 3)  byl přijat

 

 1. Rozpočtové opatření č.1 ke schválenému rozpočtu obce Staňkovice na rok 2024

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 4/ 7/2022-2026, bod 4)  byl přijat

 

 1. Odpisový plán majetku na rok 2024

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 5/ 7/2022-2026, bod 5)  byl přijat

 

 1. Souhlas s poskytnutím částky 40000Kč panu XXXXXXanonymizovanéXXXXXXX, na

              ČOV dle stanovených podmínek a znění Veřejnoprávní smlouvy č.2364462401 dle

předloženého návrhu, na základě podané žádosti. Podpisem smlouvy a kontrolou podmínek

je pověřen starosta obce.

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 6/ 7/2022-2026, bod 6)  byl přijat

 

 1. Darovací smlouvu č. 2364462403 na finanční podporu činnosti Linky bezpečí, z.s.,

IČ: 61383198 ve výši 3000,-Kč na základě podané žádosti. Smlouva schválena ve znění, dle předloženého návrhu. Podpisem smlouvy a kontrolou podmínek je pověřen starosta obce.

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 7/ 7/2022-2026, bod 7)  byl přijat

 

 1. Veřejnoprávní smlouvu č. 2364462402 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 20 000,-Kč pro Mateřskou školu Radvanice, okres Kutná Hora, p.o., IČ: 75034000 ve školním roce 2023 / 2024 na základě podané žádosti. Smlouva schválena ve znění, dle předloženého návrhu. Podpisem smlouvy a kontrolou podmínek je pověřen starosta obce.

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 8/ 7/2022-2026, bod 8)  byl přijat

 

 1. Komise pro výběr dodavatele prací na rekonstrukci veřejného osvětlení v místních částech obce Staňkovice ve složení Ing.Jiří Kmoch, Ph.D., Ing.Radek Kulhavý a Lucie Janglová

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 9/ 7/2022-2026, bod 9)  byl přijat

 

 1. Výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce Staňkovice s účinností od 1.4.2024 v souvislosti se zák. 418/2023Sb. Konkrétní výše odměn schválena dle předloženého návrhu v rozpise, který je součástí zápisu zastupitelstva, v souladu s §72 odst.3, zák.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Hlasy pro: 6               proti: 0                        zdržel se: 1

Usnesení č. 10/ 7/2022-2026, bod 10)  byl přijat

 

 1. Aktualizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav Mirošovice u Rataj nad Sázavou ve znění dle předloženého návrhu.

Hlasy pro: 7               proti: 0            zdržel se: 0

Usnesení č. 11/ 7/2022-2026, bod 11) byl přijat

 

 1. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 2364462106 o nájmu prostor sloužících podnikání mezi Obcí Staňkovice a Taneční Akademie Shadow, z.s., IČ:06345549 o úpravě výše nájemného a doby nájmu. Podpisem smlouvy a kontrolou podmínek je pověřen starosta obce.

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 12/ 7/2022-2026, bod 12)  byl přijat

 

 1. Znění zápisu událostí do obecní kroniky za období od 1.1.2022 do 31.12.2022, spadajících do samostatné působnosti obce Staňkovice, v plném znění, dle předloženého návrhu, zpracovaného kronikářkou Martinou Růtovou, v souladu s §35 odst.1 zák. 128/2000 Sb, o obcích). Zápis se netýká přenesené působnosti dle § 61 odst. 1 zák. 128/2000 Sb. o obcích. Zápis byl prezentován na veřejném zasedání dne 20.3.2024 (§93, zák. 182/2000 Sb., o obcích) a bylo tak umožněno zastupitelům i občanům obce případně navrhovat úpravy formulace zápisu do obecní kroniky (§4, zák. 132/2006 Sb., o kronikách obcí). Úpravy nebyly požadovány. Zastupitelstvo obce Staňkovice souhlasí s úhradou odměny 7000,-Kč hrubého za výše uvedené práce, kronikářce, v nejbližším výplatním termínu.

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 13/ 7/2022-2026, bod 13)  byl přijat

 1. Zveřejnění záměru prodeje Č.j. 24030101/PO/2024 pozemku KN parc.č.1014/3 o výměře 74 m2, odděleného geometrickým plánem č.163-19/2023, jako část z pozemku KN parc.č.1014/2 o celkové dosavadní výměře 2437m2, k.ú. Smilovice u Staňkovic, LV 10001, místní část Chlum u č.p.32

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 14/ 7/2022-2026, bod 14)  byl přijat

 

 1. Smlouva č. 2364462404 se Středočeským krajem o spolupráci veřejných zadavatelů na akci „II/335 Sázava – Staňkovice“ - PD“ ve znění dle předloženého návrhu. Podpisem smlouvy a kontrolou podmínek je pověřen starosta obce.

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 15/ 7/2022-2026, bod 15)  byl přijat

 

 1. Dar a související darovací smlouvu č. 2364462405 dle předloženého návrhu na finanční

podporu činnosti Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech, činnosti organizace TŘI, z.s.,

IČ: 18623433 na základě podané žádosti.

Hlasy pro: 0               proti: 2                        zdržel se: 5

Usnesení č. 16/ 7/2022-2026, bod 16)  nebyl přijat

 

 1. Bezúplatné poskytnutí prostor v Obecní knihovně ve Staňkovicích č.p.30, PSČ:28504

(mezipatro) ke konání výstavy obrazů na téma Staňkovická krajina paní XXXanonymizovanéXXX,

dle její písemné žádosti. Termín zahájení výstavy dne 15.6.2024. Výstava bude přístupná

 v otevíracích hodinách knihovny a v čase konání 12. okresní prodejní výstavy drobného

zvířectva. Tento souhlas platí v období od 15.6.2024 do 31.8.2024. Dohledem v Obecní

knihovně nad svěřeným majetkem a dodržováním pořádku je pověřena knihovnice.

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 17/ 7/2022-2026, bod 17)  byl přijat

 

 1. a) V návaznosti na  ustanovení § 104 odst. 1 zákona o obcích zastupitelstvo obce

Staňkovice určilo, že funkci bude místostarosty bude vykonávat jedna osoba

          b) Určení způsobu volby místostarosty – tajná volba

           c) Volební komisi ve složení předseda Ing.Radek Kulhavý, členové Miroslav Zemina

                a Jiří Rettig

            d) Volba místostarost(k)y: Do funkce místostarostky obce Staňkovice byla

Zastupitelstvem obce Staňkovice zvolena v souladu s §84, odst.1, písm. l)

paní Lucie Janglová

            e) V souladu s §84 odst.2 písm. k) zákona o obcích pro výkon funkce místostarosty

                 nebude členka zastupitelstva dlouhodobě uvolněna.

Hlasy pro: 7               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 18/ 7/2022-2026, body 18a) až 18e)  byly přijaty

 

Zastupitelé obce Staňkovice berou na vědomí:                 

 

 1. Činnost obecního úřadu za období od 12.2023 do 20.03.2024

 

Ověřovatelé zápisu:               Jiří Rettig,  Ing.Radek Kulhavý  

       Lucie Janglová, místostarosta obce                                Ing. Jiří Kmoch, Ph.D., starosta obce


Přílohy

Název Soubor Velikost
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 2022-2026 -č.7 (20.3.2024) - schválené (s l anon.) pdf pdf 295 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.