Obsah stránky

USNESENÍ č.8/2022-2026

Vyvěšeno: od 29.04.2024 do 31.12.2026
Kategorie: USNESENÍ obec. zastupitelstva

Usnesení č. 8/2022-2026

 

z veřejného zasedání zastupitelstva  obce Staňkovice, které se konalo dne 24.04.2024,  OÚ Staňkovice č.p.30, od 18:00 hodin.

 

Zastupitelé obce Staňkovice schvalují:

 

  1. Program veřejného zasedání, ověřovatele zápisu Miroslava Zeminu a Jiřího Chudobu

   a zapisovatelkou paní Martinu Růtovou, Bc.

Hlasy pro: 8                proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 1/ 8/2022-2026, bod 1)  byl  přijat

 

 

  1. Účast obce Staňkovice v dražbě. Předmětem dražby je podíl ½ na nemovitostech KN parc.č. 387/6 a parc.č.426/5, LV 99 a podíl 1/16 na nemovitosti KN parc.č.500/2, LV 337, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic (753611), místní část Nová Ves, povinného (anonymizované). Zastupitelstvo obce Staňkovice pověřuje starostu obce nebo místostarostku obce, určit nejvyšší podání za obec Staňkovice v elektronické dražbě, při dražebním jednání dne 2.5.2024, dle dražební vyhlášky spisová zn. 134 EX 04705/12 – 973, ze dne 26.3.2024. Nejvyšší podání v této dražbě může být v mezích schváleného rozpočtu obce Staňkovice za rok 2024, včetně rozpočtových opatření.

Hlasy pro: 8               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 2/ 8/2022-2026, bod 2)  byl přijat

 

  1. Rozpočtové opatření č.2 ke schválenému rozpočtu obce Staňkovice na rok 2024

Hlasy pro: 8               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 3/ 8/2022-2026, bod 3)  byl přijat

 

  1. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb společnosti Mapotip Česko s.r.o

Hlasy pro: 8               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 4/ 8/2022-2026, bod 4)  byl přijat

 

  1. Souhlas s projektovou dokumentací přípojky k NN, k pozemku parc.č. 392/2, k.ú. Staňkovice

u Uhlířských Janovic, se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a   dohodou o umístění stavby č.IV-12-6035167 na obecním pozemku KN parc.č. 426/1, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic, místní část Nová Ves s „budoucí oprávněnou“ smluvní protistranou ČEZ Distribuce. a.s., IČO: 24729035, zastoupenou společností Petr Kadlec – ELEKTRO-KOVO,m IČO 12224553, ve znění dle předloženého návrhu.

Hlasy pro: 8               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 5/ 8/2022-2026, bod 5)  byl přijat

 

  1. Dle požadavku  na vyhotovení  projektové dokumentace na akci  „VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ STAŇKOVICE – místní část Smilovice“,  po vyhodnocení předložených nabídek zastupitelstvo obce Staňkovice rozhodlo především s ohledem na nejvýhodnější nabídnutou cenu 112 142,80Kč (s DPH) a  vybralo jako dodavatele pana firmu Elektro Martínek, s.r.o., IČ:28167325. Výdaje spojené s touto zakázkou jsou zahrnuty do rozpočtu Obce Staňkovice na rok 2024.

Souvisejícím jednáním, právními úkony a kontrolou plnění podmínek je pověřen za obec Staňkovice starosta obce.

Hlasy pro: 8               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 6/ 8/2022-2026, bod 6)  byl přijat

 

  1. Souhlasné stanovisko s projektovou dokumentaci na akci „II/335 SÁZAVA – STAŇKOVICE I.etapa“ v rozsahu pro vydání stavebního povolení, ve znění dle předloženého návrhu

Hlasy pro: 8               proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 7/ 8/2022-2026, bod 7)  byl přijat

 

  1. Dodatek ke smlouvě o sdružených dodávkách plynu na č.p.30 ve Staňkovicích, s účinností od 4.7.2024 s obchodníkem Innogy Energie, s.r.o., IČ: 49903209.

Hlasy pro:  8              proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 8/ 7/2022-2026, bod 8)  byl přijat

 

Zastupitelé obce Staňkovice berou na vědomí:                 

 

  1. Činnost obecního úřadu za období od 03.2023 do 24.04.2024

Přílohy

Název Soubor Velikost
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 2022-2026 -č.8 (24.4.2024) - ANONYMIZOVANÉschválené(s) pdf pdf 281 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.