Obsah stránky

USNESENÍ č.9/2022-2026

Vyvěšeno: od 26.06.2024 do 31.12.2026
Kategorie: USNESENÍ obec. zastupitelstva

Usnesení č. 9/2022-2026

 

z veřejného zasedání zastupitelstva  obce Staňkovice, které se konalo dne 19.06.2024,  OÚ Staňkovice č.p.30, od 18:00 hodin.

 

Zastupitelé obce Staňkovice schvalují:

 

 1. Program veřejného zasedání, ověřovatele zápisu Ing. Radek Kulhavý a Jiří Rettig

   a zapisovatelkou paní Martinu Růtovou, Bc.

Hlasy pro:       7          proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 1/ 9/2022-2026, bod 1) byl přijat

 

 1. Zprávu předsedy finančního výboru o hospodaření za období 1.1.2024 do data účetní závěrky 31.05.2024

Hlasy pro:       7          proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 2/ 9/2022-2026, bod 2) byl přijat

 

 1. Závěrečný účet Obce Staňkovice za rok 2023 s vyjádřením bez výhrad včetně zprávy o

výsledku přezkoumání hospodaření obce Staňkovice IČ:00236446 za rok 2023 se závěrem,

že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.)

Hlasy pro:       7          proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 3/ 9/2022-2026, bod 3) byl přijat

 

 1. Účetní závěrku Obce Staňkovice za rok 2023, včetně inventarizační zprávy a výsledku

 hospodaření ve schvalovacím řízení (Rozvaha C III, odst.2)  ve výši 2,055.788,54 Kč.

Hlasy pro:       7          proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 4/ 9/2022-2026, bod 4) byl přijat

 

 1. Rozpočtové opatření č.3 ke schválenému rozpočtu obce Staňkovice na rok 2024

Hlasy pro:        7         proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 5/ 9/2022-2026, bod 5) byl přijat

 

 1. Dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Staňkovice, bod 6, zadávání zakázek druhé kategorie (od 50 tis. do 499 999,-Kč bez DPH) byl proveden starostou obce průzkum trhu a byly osloveni tři dodavatelé, zastupitelstvem vyhodnoceny předložené nabídky od společností (1) Tomáš Kmoch (IČO:03795047), (2) Radek Vančo (IČO: 03949532) a (3) Angel Technology (IČO: 06677134), dle konkrétně specifikovaného požadavku na tři nové stožáry veřejného osvětlení a souvisejícího kabelového vedení, včetně materiálu, dopravy a služeb, které bude navazovat na „rekonstrukci MK U BYTOVEK“ č.p.38 a č.p.39 ve Staňkovicích na pozemcích 57/4 a 67/2 a zastupitelstvo obce Staňkovice především s ohledem na nejvýhodnější nabídnutou cenu 136 155,48,-Kč+DPH tímto rozhodlo a vybralo jako dodavatele (1) Tomáše Kmocha. Výdaje spojené s touto zakázkou jsou zahrnuty do rozpočtu 2024. Za obec Staňkovice je pověřen ke kontrole starosta obce.

Hlasy pro:       7          proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 6/ 9/2022-2026, bod 6)byl přijat

 

 1. Kupní smlouvu, dle znění v předloženém návrhu, na základě záměru prodeje č.j.24030101/PO/2024, zveřejněného od 21.3. do 19.6.2024 mezi Obcí Staňkovice a jedinými zájemci, kterými jsou XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX a XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, oba trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na pozemek KN parc.č.1014/3

 

 

 

 

o výměře 74 m2, oddělený dle geometrického plánu č.163-19/2023 z pozemku KN parc.č.1014/2 o dosavadní celkové výměře 2437 m2. Za obec Staňkovice je pověřen ke kontrole smluvních podmínek, k podpisu smlouvy a souvisejících dokumentů starosta obce.

Hlasy pro:        7         proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 7/ 9/2022-2026, bod 7) byl přijat

 

 1. Bezúplatnou smlouvu č. SUZB/4004/2024 dle znění v předloženém návrhu, mezi Obcí Staňkovice a ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 o umístění 1ks tělesa veřejného osvětlení na betonovém podpěrném bodě (sloupu vedení nn) na pozemku parc.č.872, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic. Za obec Staňkovice je pověřen ke kontrole smluvních podmínek, k podpisu smlouvy a souvisejících dokumentů starosta obce.

Hlasy pro:     7                       proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 8/ 9/2022-2026, bod 8) byl přijat

 

 1. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IE-12-6011541, dle znění v předloženém návrhu, na určených pozemcích 829/1, 746/4, 162/11, 849, 162/4, 156, 145 a 127/1 v k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic mezi Obcí Staňkovice a ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035, zastoupené AZ Elektrostav, a.s. IČ:45149909 o stavbě nového venkovního vedení vn, 4x betonový sloup, 1x příhradový stožár včetně vlastní telekomunikační sítě a souvisejících prací na pozemcích. Za obec Staňkovice je pověřen ke kontrole smluvních podmínek, k podpisu smlouvy a souvisejících dokumentů starosta obce.

Hlasy pro:    7                        proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 9/ 9/2022-2026, bod 9)  byl přijat

 

 1. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IE-12-6011541, dle znění v předloženém návrhu, na určeném pozemku 1109/2 v k.ú. Smilovice u Staňkovic, mezi Obcí Staňkovice a ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035, zastoupené AZ Elektrostav, a.s. IČ:45149909 o stavbě nového venkovního vedení vn,, včetně vlastní telekomunikační sítě a souvisejících prací na pozemcích. Za obec Staňkovice je pověřen ke kontrole smluvních podmínek, k podpisu smlouvy a souvisejících dokumentů starosta obce.

Hlasy pro:    7                        proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 10/ 9/2022-2026, bod 10)  byl přijat

 

 1. Souhlasné stanovisko k novostavbě rodinného domu na pozemku KN parc.č.78, obec Staňkovice, místní část Smilovice (po rozdělení pozemku nové parc.č.435/6), k.ú. Smilovice u Staňkovic, investor: XXXXXXXX, zastoupený Ing. arch. Janem Beranem v rozsahu, dle předložené dokumentace, v případě dodržení podmínek územního plánu a zákonných nařízení a norem. 

Hlasy pro:    7                        proti: 0                        zdržel se: 0

Usnesení č. 11/ 9/2022-2026, bod 11)  byl přijat

 

Zastupitelé obce Staňkovice berou na vědomí:                 

 

 1. Činnost obecního úřadu za období od 04.2023 do 19.06.2024

 

Ověřovatelé zápisu:    Ing. Radek Kulhavý, Jiří Rettig

Lucie Janglová, místostarostka obce                                     Ing. Jiří Kmoch, Ph.D., starosta obce


Přílohy

Název Soubor Velikost
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 2022-2026 -č.9 (19.6.2024) - (als) pdf pdf 265 kB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.