Obsah stránky

VV-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu Ledečko [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 24.11.2017 do 12.12.2017 [ARCHIV]
Kategorie: Městský úřad Kutná Hora

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný dle ustanovení § 124
odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti,
kterou dne 21.11.2017 podala

ČNES dopravní stavby, a.s., IČ 47781734, Miilady Horákové 2764, 272 01 Kladno -
Kročehlavy, v zastoupení ASIG s.r.o., IČ 25954849, Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice;
po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu opravy povrchu vozovky toto opatření obecné
povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na silnicích II/335, III/11129, III/12526, III/3354, III/3355, III/3356,
III/3359, III/33512 během provádění opravy povrchu vozovky – silnice III/3356 (od křižovatky
se silnicemi III/3354 a III/3355) do Ledečka (1. etapa) a silnice III/3354 v úseku km 5,945 – 7,298
mezi Ledečkem a Ratajemi nad Sázavou (2. etapa) spočívající v umístění přechodného dopravního
značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu bude: 30.11.2017 – 15.12.2017
etapa 1: 30.11.2017 – 4.12.2017
etapa 2: 5.12.2017 – 15.12.2017
Druhá etapa bude zahájena až po skončení etapy první, může dojít k posunu přechodového
termínu v závislosti na klimatických podmínkách.

2. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského
kraje, DI Kutná Hora.

3. V případě potřeby bude silniční provoz v prostoru křižovatky silnic III/3354 a III/3356 řízen
pověřenými pracovníky.

4. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 (II. vydání) Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně.
Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.

5. Cca týden před plánovanou uzavírkou budou na začátku uzavíraného úseku instalovány DZ IP22
s textem „Tato komunikace bude v době od … do … uzavřena.
Spis.zn.: MKH/0766553/2017/02 str. 2

6. Na začátcích uzavírky musí být instalovány DZ IP22 s textem „Pozor, procházíte stavbou“.

7. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců a řádně osvětleno.

8. Po celou dobu uzavírky musí být zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů.

9. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo
přelepeno škrtací páskou.

10. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním
provozu.

11. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech
veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být
z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být
schváleny MD ČR.

12. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.

13. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby
řídit silniční provoz.

14. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno
odbornou osobou.

15. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje,
DI Kutná Hora ze dne 14.11.2017, č.j.: KRPS-354515-1/ČJ-2017-010506.

16. Odpovědná osoba: František Lingr, tel.: 602 557 375

17. Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo stanovení
změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

 


Přílohy

Název Soubor Velikost
076653-dz-iii-3354-iii-3356-ledecko-uzavirka pdf pdf 1 MB
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.