Obsah stránky

Nástěnka

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓▒░▓▒░▓▒░▓▒░▓▒░

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓▒░▓▒░▓▒░▓▒░▓▒░

 

 

 

 

 

 

Pro zájemce o připojení na vodovod v naší obci:

Již nyní je možné zasílat žádosti o zřízení nového odběrného místa - vodovodní přípojky na adresu dodavatele:

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

Ku Ptáku 387, Kutná Hora, 284 01.

Jakmile to bude možné budete ze strany dodavatele kontaktováni ohledně dalšího postupu.

Formulář je volně dostupný na internetových stránkách dodavatele 

https://vhskh.cz/dokumenty-ke-stazeni/, zde, nebo úřadovně OÚ Staňkovice.   

 

oooooooooooooooooooooooooooooo  oooooooooooooooooooooooooooooo

zveřejněno minimálně od 20.01.2023 do 15.06.2023

 

Ptačí chřipka ve Středočeském kraji!

 

Zpráva ze dne 14.12.2022

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

Nařízení dále také omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o drůbež. Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) budou také muset podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jejich kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak budou povinni před kontaminací chránit skladované krmivo, stelivo a vodu.

Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat, na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možno umístit do budov, musí o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

V České republice bylo od začátku letošního prosince potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky, pět v malochovech drůbeže a jedno ve velkochovu kachen na výkrm. Čtyři z ohnisek se nacházejí ve Středočeském a dvě v Jihočeském kraji. Ve všech případech se jednalo o vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka. K nárůstu počtu nových ohnisek dochází v celé Evropě. Nebezpečí zavlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvyšuje v souvislosti s migrací volně žijících ptáků. Aktuální informace k problematice jsou k dispozici na webu SVS SVS z důvodů šíření ptačí chřipky zakazuje venkovní chov drůbeže – Státní veterinární správa (svscr.cz) .

 

 

Pravděpodobně jste zaznamenali, že od 1. září byla spuštěna druhá fáze tzv.
„milostivého léta“. Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh  jednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Pokud dlužník využije „milostivého léta“, věřitel sice ztrácí dosud nezaplacené příslušenství, bude mu však uhrazen původní dluh, který je často dlouhodobě nevymahatelný.
Jak jistě víte, „milostivé léto“ proběhlo už v minulém roce a mohlo by se tak zdát, že se bude opakovat pravidelně. Na to není možné v žádném případě spoléhat, považujte proto tedy tuto příležitost za skutečně unikátní. Předpokládáme, že v důsledku současné energetické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna na místě a může pomoci především těm, kteří se do akce
nemohli zapojit loni. 

V případě, že se budete chtít o „milostivém létu II“ dozvědět více, dovolil bych si Vás odkázat na webové stránky Ministerstva spravedlnosti. Naleznete zde mj. také vzor dopisu soudnímu exekutorovi. Pro další informace Vám mohu doporučit ještě webové stránky Milostivé léto či Nedlužím státu.

 

PLÁN SVOZU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

NA ROK 2023

══════════════════════
Svoz biologicky odbouratelného odpadu (tráva, listí) z obecních i soukromých pozemků v rámci obce Staňkovice je zajištěn průběžně - přistaveny červené kontejnery v jednotlivých místních částech po 14-ti dnech (mimo zimní období)

 

Jednorázový příspěvek na dítě (Jpnd) 5000,-Kč

Klientský portál MPSV "Jenda"

 

AUTOBUSY / VLAKY:

Změny jízdních řádů od 11.12.2022 Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID)

linka 770

linka 659

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informační materiály k finančním příspěvkům na výměnu starých nevyhovujících kotlů z programu kotlíkových dotací, který připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.

Jedinečná dotační pomoc ve výši až 95 % je určena domácnostem
s nižšími příjmy a lze o ni žádat i zpětně. Žádosti budou přijímat kraje, a to do 31. srpna 2022. Spuštění příjmu se předpokládá v průběhu června. Příspěvky bude možné čerpat také zálohově.

O podporu na výměnu neekologického kotle nepřijdou ani ostatní domácnosti. Ty mají možnost získat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši až 50 %.

Domácnosti tak dostávají nanejvýš výhodnou možnost k výměně starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy ještě před jejich zákazem.

Prospekty k oběma programům si můžete stáhnout v elektronické podobě na odkaze Letáky: Kotlíkové dotace 2022

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4

 

vyvěšeno minimálně po dobu od 11.11.2022 do 27.11.2022 (31.3.2023)

https://www.chotimer.cz/kontakt/

 

 

POMOC UKRAJINĚ

AKTUÁLNÍ INFORMACE na 

https://www.nasiukrajinci.cz/

 

 

 

Středočeský kraj nabízí pomocnou ruku pro lidi, které zasáhl pád společnosti Bohemia Energy. Paní hejtmanka informovala o spuštění krizové linky pro obyvatele Středočeského kraje, kteří jsou nyní v režimu dodavatele poslední instance a neví si s nastalou situací rady. Řada lidí se ocitla v tíživé situaci, kdy nově nastavené zálohy na energie, ať už elektřinu nebo plyn, jsou násobně vyšší než v minulosti a často mohou přesahovat i výši jejich příjmu. A neznají cesty, kterými se to dá řešit, ať už je to rychlá změna dodavatele, opuštění režimu dodavatele poslední instance nebo třeba žádost o prověření nastavených záloh. Naše linka je určena především na pomoc seniorům, samoživitelům nebo jinak příjmově slabým občanům. Naši operátoři jim poradí, případně pomohou s kontaktováním dodavatele poslední instance.

Středočeský kraj je proto také v kontaktu se všemi dodavateli poslední instance na svém území. Nikomu nemůžeme zajistit lacinou elektřinu nebo plyn, ale můžeme poradit těm, kteří důvěřují spíše úřadu než firmám a provést je procesem, jak dosáhnout co nejrychleji snížení záloh.

Krizová infolinka kraje byla spuštěna ve čtvrtek 4. listopadu. Zaměstnanci kraje budou zájemcům k dispozici na čísle 800 710 710 každý všední den od 8:00 do 16:00 hodin. Mimo tuto dobu je možné zasílat dotazy i s kontaktem na e-mail: ptejtese@kr-s.cz.

 

https://www.samotesty-covid.cz/

    DALŠÍ INFORMACE ...

 

Státní pozemkový úřad (SPÚ): Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mirošovice u Rataj nad Sázavou 

KoPÚ Mirošovice u Rataj nad Sázavou - pověření ke vstupu a vjezdu 7.1.2022 Zn.SPU 004446

KoPÚ Mirošovice u Rataj nad Sázavou - zveřejnění opisu zápisu z úvodního jednání SPU 011801/2022/Sv, spis. zn. 2RP 16515/2017-537206, 13.1.2022

KoPÚ Mirošovice u Rataj nad Sázavou - oznámení na základě oznámení č.j. SPU 031304/2022 ze dne 31.1.2022 - zjišťování průběhu hranic ppozemků

SPÚ 033463 2022 Sv - Sp.zn. 2RP16515 2017-537206 vstup a vjezd JZ dle 033528 2022

KoPÚ Mirošovice u Rataj nad Sázavou - SPÚ_077314_2022_Sv - pozvánka ke zjišťování průběhu hranic

KoPÚ Mirošovice u Rataj nad Sázavou - 2022.03.09 - SPÚ_077505_2022_Sv_2 - 29.-31.3.2022 zjišťování hranic

KoPÚ Mirošovice u Rataj nad Sázavou - pozvánka na kontrolní den a jednání sboru zástupců 17.5.2022 (úterý) v 10:00 hod. SPÚ 147659/2022/Sv

SPÚ: Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění nároků - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mirošovice u Rataj nad Sázavou SPU 247901 l 2022 l Sv, spis. zn. 2RP16515/2017-537206

 

 

Co je GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů = legislativa v podobě nařízení EU k ochraně osobních údajů známá také jako GDPR (General Data Protection Regulation). Nařízení začalo platit v celé EU jednotně od 25.5.2018.

V České republice nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Odesílatel:

Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ust.

§§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti
obce Staňkovice. Data k 1. 2. 20223 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.
ÚZSVM bude i nadále provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí.
PřílohaSEZNAM : 

další informace k tomuto přehledu naleznete na internetových stránkách ÚZSVM

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

... dále upozorňujeme . . .

 

Informace k nové službě Finančního úřadu pro plátce daně z nemovitých věcí
Upozornění - zvýšený výskyt kůrovce - informační leták . . .
"Silnici u Uhlířských Janovic čeká oprava za 27 miliónů" zdroj článku: Kutnohorský deník, autor: redakce, Irena Blahníková
MVČR " Cestování s dětmi do zahraničí "
Žádost o vyjádření k existenci sítí

 

 

Obec Staňkovice přispěla na provoz LINKY BEZPEČÍ, telefon zdarma 116 111: LINKA BEZPEČÍ, telefon zdarma 116 111

YOUTUBE KANÁL OMBUDSMANA

 

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.