Obsah stránky

ZKOUŠKY ZNALOSTI HUB v roce 2023

Datum konání: 28. březen 2023 od 10:00 | NABÍDKY
Pozvánka: dne 28.března od 10:00 hod. a dne 23.května 2023 od 10:00 hod.

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023

pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí
houby z vlastního sběru, nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z
jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou
mykologickou společností vyhlašuje na dny


28. března 2023 (úterý) v 10.00 hodin
a
23. května 2023 (úterý) v 10.00 hodin


v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, Praha 2
(stanice Karlovo náměstí na trase metra B)


zkoušky znalosti hub.


Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh
nebo pro jejich používání k výrobě, je-li cílem této činnosti prodej nebo další zpracování pro
potravinářské účely. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění
pozdějších předpisů, v této souvislosti ve svém § 3 odst. 8 stanoví provozovateli potravinářského
podniku povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub, které vydávají orgány ochrany veřejného
zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalostí hub. Obdobnou povinnost stanoví § 24
odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i provozovateli potravinářského podniku provozující
stravovací službu, který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z
vlastního sběru. Podrobnosti upravuje vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí
pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti o
osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub).
Předpokladem pro získání osvědčení je úspěšné vykonání zkoušky. Zkouška se skládá z písemné a
ústní části. Při zkoušce znalosti hub musí uchazeč prokázat znalost právních předpisů upravujících členění hub na skupiny a podskupiny, znalost znaků jednotlivých skupin a podskupin hub, požadavků na jejich jakost a zdravotní nezávadnost, značení, způsob jejich sběru, třídění, zpracování, podmínek jejich přepravy, skladování, balení a prodeje. Dále musí žadatel vždy prokázat způsobilost rozlišení jedlých a jedovatých hub podle názorných pomůcek, např. atlasu, znalosti příčin nejčastějších otrav z hub, zdravotních projevů otrav z hub a souvisejících zásad poskytování první pomoci.

Žadatel musí ve své písemné žádosti o provedení zkoušky uvést tyto údaje:
a) jméno, příjmení, popř. titul, adresu místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu
b) dosažené vzdělání a jeho zaměření
c) délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub.

Formulář žádosti naleznete na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - www.khsstc.cz .

Přihlásit se může pouze osoba zletilá, zdravotně způsobilá k této činnosti, mající trvalé bydliště ve Středočeském kraji.

K přihlášce ke zkoušce musí být připojeno osvědčení o zdravotní způsobilosti osoby nebo úředně ověřená kopie tohoto dokladu. Zdravotní způsobilost se osvědčuje na základě odborného vyšetření zraku praktickým lékařem, který osobu registruje.

Ke zkoušce s sebou uchazeč přinese platný občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti.

Za vydání osvědčení prokazujícího znalost hub platí žadatel správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč. Správní poplatek žadatel platí až po úspěšném absolvování zkoušky. Osvědčení je žadateli vydáno po předložení kolkové známky v dané hodnotě, nebo v případě bezhotovostního převodu po připsání příslušné částky na účet č. 19-2829111/0710, variabilní symbol IČO/rodné číslo žadatele, specifický symbol 1361.

Přihlášku ke zkoušce s uvedením všech náležitostí (viz výše) je třeba doručit nejpozději do 5 dnů před termínem zkoušky na adresu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, odbor hygieny výživy a PBU, Dittrichova 17, 120 00 Praha 2, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje: hhcai8e).

Bližší informace zájemci získají na webových stránkách www.khsstc.cz.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.