Obsah stránky

ZKOUŠKY ZNALOSTI HUB v roce 2024

Datum konání: 25. červen 2024 od 10:00 | NABÍDKY
Pozvánka pro zájemce . . .

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024 
 
pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí
houby z vlastního sběru, nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z
jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy 
 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou
mykologickou společností vyhlašuje na dny 
       
9. dubna 2024 (úterý) v 10.00 hodin 

25. června 2024 (úterý) v 10.00 hodin 
 
v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze,  Dittrichova  17, Praha  2 
(stanice Karlovo náměstí na trase metra B) 
 
zkoušky znalosti hub. 
 
Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh 
nebo  pro  jejich  používání k výrobě, je-li cílem této činnosti prodej nebo další zpracování pro
potravinářské účely. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění
pozdějších předpisů, v této souvislosti ve svém § 3 odst. 8 stanoví provozovateli potravinářského
podniku povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub, které vydávají orgány ochrany veřejného
zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalostí hub. Obdobnou povinnost stanoví § 24
odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i provozovateli potravinářského podniku provozující
stravovací službu, který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z
vlastního sběru. Podrobnosti upravuje vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí
pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti o
osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub). 
 
Předpokladem pro získání osvědčení je úspěšné vykonání zkoušky. Zkouška se skládá z písemné a
ústní části. Při zkoušce znalosti hub musí uchazeč prokázat znalost právních předpisů upravujících
Váš dopis zn.:     
Ze dne:    
Sp. zn.: S-KHSSC 17038/2024   
Č. j.:  KHSSC 17038/2024   
Vyřizuje: Ing. Michal Novotný   
Tel.: 211 154 689   
E-mail: michal.novotny@khsstc.cz   
Datum: 6. března 2024 
 
Dittrichova 17 • 120 00 Praha 2 • tel.: +420 211 154 600 • e-podatelna@khsstc.cz • www.khsstc.cz • ID datové schránky: hhcai8e 
- 2 - 
členění hub na skupiny a podskupiny, znalost znaků jednotlivých skupin a podskupin hub,
požadavků na jejich jakost  a zdravotní nezávadnost, značení, způsob jejich sběru, třídění,
zpracování, podmínek jejich přepravy, skladování, balení a prodeje. Dále musí žadatel vždy
prokázat způsobilost rozlišení jedlých a jedovatých hub podle názorných pomůcek, např. atlasu,
znalosti příčin nejčastějších otrav z hub, zdravotních projevů otrav z hub a souvisejících zásad
poskytování první pomoci. 
 
Žadatel musí ve své písemné žádosti o provedení zkoušky uvést tyto údaje: 
a)  jméno, příjmení, popř. titul, adresu místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo
občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu 
b)  dosažené vzdělání a jeho zaměření 
c)  délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub. 
 
Formulář žádosti naleznete na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje 
se sídlem v Praze -  www.khsstc.cz . 
 
Přihlásit se může pouze osoba zletilá, zdravotně způsobilá k této činnosti, mající trvalé bydliště ve
Středočeském kraji.  
 
K přihlášce  ke zkoušce  musí být připojeno osvědčení o zdravotní způsobilosti  osoby  nebo 
úředně ověřená kopie tohoto dokladu. Zdravotní způsobilost se osvědčuje na základě odborného
vyšetření zraku praktickým lékařem, který osobu registruje. 
 
Ke zkoušce s sebou uchazeč přinese platný občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti. 
 
Za vydání osvědčení  prokazujícího znalost hub platí žadatel správní poplatek dle zákona  č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši  500,-  Kč. Správní
poplatek žadatel platí až po  úspěšném absolvování zkoušky.  Osvědčení je žadateli vydáno po
předložení kolkové známky v dané hodnotě, nebo v případě bezhotovostního převodu po
připsání příslušné částky na účet č. 19-2829111/0710, variabilní symbol datum narození
žadatele ve formátu DDMMRRRR (vzor: 01019999),  popřípadě IČO; zpráva pro příjemce:
příjmení a jméno žadatele, včetně účelu platby (vzor: Nováková Petra – znalost hub). 
 
Přihlášku ke zkoušce s uvedením všech náležitostí (viz výše) je třeba doručit nejpozději do 5 dnů
před termínem zkoušky na adresu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v
Praze, odbor hygieny výživy a PBU, Dittrichova 17, 120 00 Praha 2, nebo prostřednictvím datové
schránky (ID datové schránky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje: hhcai8e). 
 
Bližší informace zájemci získají na webových stránkách www.khsstc.cz. 
 
 
 
Ing. Michal Novotný 
ředitel odboru hygieny výživy a PBU 
   

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.