Obsah stránky

VOLBY 2022

Volby do ZASTUPITELSTVA OBCE STAŇKOVICE a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022

22.07.2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise = čtyřčlenná

09.08.2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

10.08.2022 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise = Jiří Štěrba

25.08.2022 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

31.08.2022 První zasedání okrskové volební komise

31.08.2022 Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení

31.08.2022 Oznámení o době a místě konání pro II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 30.9.2022 a 1.10.2022

15.09.2022 Proškolení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí

27.09.2022 Osobní podání žádosti o voličský průkaz pro II. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR nejpozději do 16:00 hod. dne 28.09.2022

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 


Datum a doba konání voleb

Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., s datem rozeslání dne 13. dubna 2022. Za den vyhlášení je tak považován 13. duben 2022.


Volby do zastupitelstev obcí se konají pouze na území České republiky:
 v pátek 23. září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 v sobotu 24. září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.


Právní předpisy
a) Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“)
b) Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “prováděcí vyhláška“)


Soudnictví na úseku voleb
 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
Financování voleb
 Směrnice MF č.j.: 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb

Informace k volbám:

Ministerstvo vnitra: Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022 - Volby (mvcr.cz)

Krajský úřad Středočeského kraje: vzory kandidátních listin všech typů volebních stran, vzor prohlášení kandidáta a petice jsou zveřejněny s informacemi o podávání kandidátních listin na webových stránkách KÚSK:

http://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstev-obci
 

Právo volit do zastupitelstva obce - § 4 zákona
Právo volit má:
1. státní občan České republiky, který
 alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu
2. státní občan jiného členského státu Evropské unie, který
 alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu (má povolení k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu1)
 občan jiného členského státu Evropské unie může hlasovat pouze za podmínky, že požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
Občané jiných členských států Evropské unie:
Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.
Překážkami výkonu volebního práva (volič nemůže hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce) jsou:
 zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
 omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
 zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen “karanténa“)
 výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí

Právo být volen do zastupitelstva obce - § 5 zákona
Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva:
 zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
 omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

 

DOKUNENTY:

Potřebný počet podpisů na peticích - pro obce Registračního úřadu Uhlířské Janovice

OZNÁMENÍ O STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE STAŇKOVICE IČ:00236446, které bude voleno ve dnech 23. a 24. září 2022

VOLBY DO 1/3 SENÁTU

Datum a doba konání voleb

Volby vyhlásil prezident republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., s datem rozeslání dne 13. dubna 2022. Za den vyhlášení je tak považován 13. duben 2022.              

 

Volby do 1/3 Senátu (1. kolo) a do zastupitelstev obcí se konají pouze na území České republiky ve volebních obvodech, kde byly vyhlášeny:

  • v pátek 23. září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu 24. září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn.  případné druhé kolo voleb do Senátu se bude konat ve dnech 30. září 2022. a 1. října 2022.

Právní předpisy

  • zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do Parlamentu)
  • vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
  • stálý seznam voličů – zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do zastupitelstev obcí), a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Soudnictví na úseku voleb

  • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Financování voleb

Směrnice MF č.j.: 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb

Právo volit do Senátu - § 1 zákona o volbách Parlamentu

Voličem do Senátu je pouze státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasovat ve volbách do Senátu však nemůže volič (překážky výkonu volebního práva) v těchto případech:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen “karanténa“)
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.