Obsah stránky

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zveřejněno: úterý, 11. červen 2024 | AKTUALITY | OBEC
dne 19.06.2024 od 18:00 hod.

Obec Staňkovice, Staňkovice 30, PSČ: 28504 , IČ:00236446

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Staňkovice

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, na základě ustanovení §93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění platných předpisů, svolávám veřejné zasedání zastupitelstva obce Staňkovice

Místo konání : Obecní úřad Staňkovice, č.p.30, PSČ: 285 04  Uhlířské Janovice

Datum a čas konání: ve středu 19.června 2024 od 18:00 hodin

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, schválení navrženého programu
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání ze dne 24.04.2024
 4. Zpráva předsedy finančního výboru o hospodaření za uplynulé období od 1.1.2024 do data účetní závěrky 31.05.2024
 5. Projednání závěrečného účtu Obce Staňkovice za rok 2023 dle zveřejněného návrhu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
 6. Návrh účetní závěrky za rok 2023, včetně inventarizační zprávy a výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (Rozvaha C.,III., odst.2)
 7. Činnost Obecního úřadu Staňkovice za uplynulé období od 24.04.2024 do 19.06.2024
 8. Rozpočtové opatření č.3, ke schválenému rozpočtu obce Staňkovice na rok 2023
 9. Výběr dodavatele na realizaci stavby nové části veřejného osvětlení na pozemku KN parc.č.57/4 a 67/2, katastrální území Staňkovice u Uhlířských Janovic, místní část Staňkovice u bytových domů č.p.38 a č.p.39
 10. Projednání prodeje pozemku a kupní smlouvy, ve znění dle předloženého návrhu na základě záměru č.j. 24030101/PO/2024 prodeje pozemku KN parc.č.1014/3 o výměře 74 m2, odděleného geometrickým plánem č.163-19/2023, jako část z pozemku KN parc.č.1014/2 o celkové dosavadní výměře 2437m2, k.ú. Smilovice u Staňkovic, LV 10001, místní část Chlum u č.p.32
 11. Smlouva o umístění zařízení (svítidla veřejného osvětlení) bezúplatná, č. SUZB/4004/2024 v Nové Vsi (kontejnerové stání) na podpěrný body NN (1kV) v majetku ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku KN parc.č.872, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic
 12. Souhlas s projektem stavby a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. CEZd_SoBS VB 188384 / IE-12-6011541 / JASA, Uhl.Janovice - Radvanice s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, která je zastoupena společností AZ Elektrostav, a.s. na pozemcích KN parc.č. 829/1, 746/4, 162/11, 849, 162/4, 156, 145, a 127/1 v katastrálním území Staňkovice u Uhlířských Janovic
 13. Souhlas s projektem stavby a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. CEZd_SoBS VB 188384 / IE-12-6011541 / JASA, Uhl.Janovice - Radvanice s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, která je zastoupena společností AZ Elektrostav, a.s. na pozemku KN parc.č. 1109/2 v katastrálním území Smilovice u Staňkovic
 14. Projednání projektové dokumentace na stavbu RD v obci Staňkovice, místní část Smilovice
 15. Diskuze
 16. Návrh usnesení zastupitelstva obce Staňkovice č.9/2022-2026
 17. Závěr

Vyvěšeno  dne:  11.června 2024                                                                                                                                                  , starosta obce

Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce, umístěné u Obecního úřadu Staňkovice, Staňkovice č.p.30, PSČ: 28504  Uhlířské Janovice a způsobem umožňující dálkový přístup v elektronické podobě na internetových stránkách http://stankovice.com/uredni-deska/

31.12.2026
11.06.2024
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.